Покажи резултатите

Помощ
Помощ

искане по дело 23 / 2024

От: 2024-06-19 г.
Докладчик Министерски съвет на Република България
Диспозитив
Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 5, ал. 3, чл. 30 и чл. 31 от Конституцията
покажи акта

решение № 1 по дело 17 / 2023

От: 2024-01-11 г.
Докладчик Таня Райковска
Диспозитив
Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда...
покажи акта

решение № 4 по дело 3 / 2021

От: 2023-06-06 г.
Докладчик Надежда Джелепова
Диспозитив
    Не е допустимо приет от Народното събрание закон да бъде изменян, допълван или отменян, преди да е обнародван в Държавен вестник.
покажи акта

решение № 15 по дело 6 / 2021

От: 2021-10-26 г.
Диспозитив
Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.
покажи акта

решение № 10 по дело 8 / 2021

От: 2021-09-28 г.
Диспозитив
Недопустимо е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, на изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл...
покажи акта

решение № 12 по дело 1 / 2020

От: 2020-07-30 г.
Диспозитив
1. По въпрос първи от тълкувателното питане - Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна", използвано в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в Глава първа "Престъпления против Републиката", Раздел I "Измяна" от Особената част на Наказателния кодекс ? Съдържанието на понятието „държавна измяна" по чл...
покажи акта

решение № 11 по дело 15 / 2019

От: 2020-07-23 г.
Докладчик Гроздан Илиев
Диспозитив
     Надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния  прокурор  по смисъла на  чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор...
покажи акта

решение № 7 по дело 11 / 2019

От: 2020-06-30 г.
Докладчик Красимир Влахов
Диспозитив
         1.     По тълкувателен въпрос № 1:            Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да бъдат мотивирани...
покажи акта

решение № 3 по дело 5 / 2019

От: 2020-04-28 г.
Докладчик Константин Пенчев, Борис Велчев
Диспозитив
Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от приемането или издаването им...
покажи акта

определение по допустимост по дело 12 / 2019

От: 2019-09-17 г.
Докладчик Константин Пенчев
Диспозитив
            ДОПУСКА за разглеждане по същество искането на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията, във връзка с отговор на въпросите:               1...
покажи акта

решение № 8 по дело 13 / 2017

От: 2018-04-23 г.
Диспозитив
Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление...
покажи акта

решение № 7 по дело 7 / 2017

От: 2018-04-19 г.
Диспозитив
1. По тълкувателен въпрос по т.1: Разпоредбите от смесените споразумения, сключени съвместно от Европейския съюз и държавите членки с трета страна, каквото е ВИТС, в частта им, която се отнася до правомощия на Европейския съюз, от момента на влизането им в сила, стават част от правото на Съюза и на това основание придобиват предимство пред нормите на вътрешното право, които им противоречат...
покажи акта

решение № 3 по дело 9 / 2017

От: 2018-01-30 г.
Диспозитив
Изразът „с право на повторно назначение“ в разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията изключва възможността за назначаване на едно лице за административен ръководител на конкретен съд, прокуратура или следствена служба за повече от два мандата...
покажи акта

решение № 6 по дело 15 / 2016

От: 2017-06-06 г.
Диспозитив
В обхвата на израза „други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“ по смисъла на чл...
покажи акта

решение № 2 по дело 13 / 2016

От: 2017-02-07 г.
Диспозитив
Изискването на чл.126, ал.1 от Конституцията структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и степен на изброените в чл...
покажи акта

решение № 14 по дело 12 / 2014

От: 2014-11-04 г.
Докладчик Румен Ненков
Диспозитив
1. Разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България дава правото на законодателя по изключение при спазване на изискванията за съразмерност, включително задължителните за страната международни стандарти за достъп до съдебна защита, със закон да предвиди необжалваемост пред съд на изрично посочена категория административни актове само когато това е необходимо за опазване на основите на конституционния ред или на други особено важни обществeни интереси като осигуряването на отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната външна политика...
покажи акта

решение № 9 по дело 3 / 2014

От: 2014-07-03 г.
Докладчик Пламен Киров
Диспозитив
Във връзка с изпълнението на конституционните му функции по чл. 130, ал. 6 от Конституцията на Република България на Висшия съдебен съвет може със закон да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност...
покажи акта

решение № 14 по дело 17 / 2013

От: 2013-12-18 г.
Диспозитив
Изброяването на основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на отделен народен представител, извършено в чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4 от Конституцията, не е изчерпателно. Основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител се съдържат и в чл...
покажи акта

решение № 6 по дело 3 / 2012

От: 2012-04-11 г.
Диспозитив
1. Помилването по чл. 98, т. 11 от Конституцията е акт на президента, чиито правни последици водят до освобождаване от изтърпяване на наложено наказание. Те са единствената цел на помилването. То се прилага по отношение на лица, на които са наложени от съда наказания с влезли в сила присъди за извършени престъпления...
покажи акта

решение № 13 по дело 12 / 2010

От: 2010-12-15 г.
Докладчик Цанка Цанкова
Диспозитив
1. Мандатността е основен принцип на конституирането и функционирането на органи на публичната власт, което е съобразено с разделението на властите и правовата държава. Конституционното понятие мандат е установен период от време, в който орган на публичната власт осъществява правомощия, предвидени в Конституцията или в закон...
покажи акта

решение № 7 по дело 5 / 2010

От: 2010-05-25 г.
Диспозитив
Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не е закон, но по силата на Конституцията стои паралелно със закона в йерархията на нормативните актове.
покажи акта

решение № 8 по дело 5 / 2007

От: 2007-07-12 г.
Диспозитив
Управлението на имуществото на съдебната власт от министъра на правосъдието, съгласно чл.130а,т.2 от Конституцията се осъществява при съблюдаване на баланса с чл. 117, ал. 2 и 3 от Конституцията и се отнася до това имущество, управлението на което от министъра не затруднява нормалното функциониране на съдебната власт, не препятства ефикасното упражняване на функциите й и не засяга в каквато и да било степен нейната независимост...
покажи акта

решение № 8 по дело 7 / 2005

От: 2005-09-01 г.
Диспозитив
Промени в Конституцията , концентрирани в рамките на съдебната власт, които са насочени към преструктуриране, оптимизиране от съдържателна гледна точка и прецизиране на отделни функции на нейни органи, поставяне на акценти или уточняване на техни правомощия или наименования, както и взаимодействието им с институции на другите власти, не представляват промяна във формата на държавно управление...
покажи акта

решение № 3 по дело 2 / 2005

От: 2005-04-05 г.
Диспозитив
Правомощие да сезира Конституционния съд по чл. 150, ал. 1 от Конституцията имат пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, състоящи се от всички съдии и общите събрания на техните колегии...
покажи акта

решение № 2 по дело 9 / 2004

От: 2005-02-10 г.
Диспозитив
Върховният съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, осъществяван от Върховния касационен съд, обхваща приложимите закони по всички категории съдебни дела, без тези, по които осъществява надзор Върховният административен съд и не е ограничен от инстанционната компетентност на съда...
покажи акта

решение № 3 по дело 3 / 2004

От: 2004-07-05 г.
Диспозитив
Не представляват промяна във формата на държавно устройство и държавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията евентуални изменения в нея, отнасящи се до: - приеманите от органи на Европейския съюз актове с наднационално, пряко и универсално действие по отношение на Република България; - отпадането за гражданите на Европейския съюз на конституционната забрана за придобиване собственост върху земя от чужди граждани и юридически лица; - предвиждането на европейско гражданство и произтичащите от него последици; - приемането на разпоредби, възлагащи на български държавни органи да упражняват представителни функции в органите на Европейския съюз; - възможността за осъществяване на предварителен контрол от Народното събрание при изработване на актовете, приемани от органите на Европейския съюз; - предвиждане предаването на български граждани на чужда държава или международен съд за търсене на наказателна отговорност, уговорено в международен договор, по който Република България е страна, и - разширяване признаците на равноправие на българските граждани в съответствие с Хартата за основните права на Европейския съюз...
покажи акта

решение № 1 по дело 1 / 2004

От: 2004-03-23 г.
Диспозитив
Назначаването от президента на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор по чл. 129, ал. 2 от Конституцията е за срок от седем години, независимо от срока, в който са упражнявали правомощията си назначените преди тях лица...
покажи акта

решение № 8 по дело 6 / 2003

От: 2003-06-05 г.
Диспозитив
Изискването на чл. 81, ал. 3 от Конституцията, че „гласуването е лично", представлява основополагащ в работата на Народното събрание конституционен принцип. Независимо от вида и конкретно избрания начин на гласуване правото на всеки народен представител да участва в него е лично конституционно право, което е недопустимо да бъде упражнено от другиго...
покажи акта

решение № 3 по дело 22 / 2002

От: 2003-04-10 г.
Докладчик Васил Гоцев
Диспозитив
1. Териториалната цялост и установения от Конституцията унитарен характер на държавата с местно самоуправление при недопускане на автономни териториални образования съставляват формата на държавно устройство по смисъла на чл...
покажи акта

решение № 1 по дело 1 / 2003

От: 2003-02-04 г.
Диспозитив
1. Войските на политически или военен съюз, на държави-членки на този съюз или на съюзни държави по ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България международен договор с политически или военен характер не са чужди войски по смисъла на чл...
покажи акта

решение № 11 по дело 18 / 2002

От: 2002-11-14 г.
Докладчик Неделчо Беронов
Диспозитив
А. 1. Конституцията в чл.8 и чл.117 прогласява разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Тези принципи изключват възможността Министерският съвет директно или чрез други органи да упражнява правомощията по стопанисването на държавното имущество, предоставено по чл...
покажи акта

решение № 2 по дело 2 / 2002

От: 2002-03-28 г.
Докладчик Маргарита Златарева
Диспозитив
Предложението на Министерския съвет и предложението на Висшия съдебен съвет до президента на републиката за назначаване и освобождаване на лицата по чл. 98, т. 6, чл. 100, ал. 2 и чл. 129, ал. 2 от Конституцията служат за осъществяване на взаимодействие между два конституционно определени органи на държавата...
покажи акта

решение № 18 по дело 15 / 2001

От: 2001-10-25 г.
Диспозитив
Несъвместимостта по чл.113, ал.1 от Конституцията изключва заемането на длъжността кмет на община от членове на Министерския съвет и това ограничение за съвместяване не отпада при ползването на отпуск от заемащите тази длъжност...
покажи акта

решение № 9 по дело 9 / 2001

От: 2001-05-08 г.
Диспозитив
Разпоредбата на чл.65, ал.2 от Конституцията не се отнася за министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите. Те са политически фигури и органи на управление, които осъществяват вътрешната и външната политика на Република България...
покажи акта

решение № 6 по дело 17 / 2000

От: 2001-03-29 г.
Диспозитив
Съгласно чл. 106 от Конституцията Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет за съответната година, като упражнява управленска дейност, непосредствено възложена му със закон...
покажи акта

решение № 5 по дело 5 / 2001

От: 2001-03-22 г.
Диспозитив
Четиригодишният срок по чл.64, ал.1 от Конституцията започва да тече от датата на изборите за Народно събрание.
покажи акта

решение № 3 по дело 16 / 2000

От: 2001-02-08 г.
Диспозитив
Български гражданин, кандидат за президент “е живял последните пет години в страната” по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията, когато фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора...
покажи акта

решение № 9 по дело 6 / 2000

От: 2000-09-21 г.
Диспозитив
Конституцията урежда местното самоуправление като форма на децентрализация на държавната власт с цел повишаване ролята на самоуправляващите се общности при решаване на въпроси от местно значение...
покажи акта

решение № 8 по дело 9 / 2000

От: 2000-09-21 г.
Диспозитив
При предсрочно прекратяване на мандата на съдия в Конституционния съд в случая по чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията, т.е. поради смърт на съдията, на неговото място се избира, респ. назначава, друг съдия от съответната квота за срок до края на мандата на починалия съдия...
покажи акта

решение № 6 по дело 8 / 2000

От: 2000-09-19 г.
Диспозитив
Държавният монопол е конституционно установеното в чл. 18, ал. 4 от Конституцията правомощие на Народното събрание със закон да предоставя изключителни права за осъществяване на изчерпателно изброените в същата разпоредба дейности, като посочи конкретните публични или частни правни субекти или признаците, характеризиращи кръга от такива субекти, които могат да получат концесия или разрешение за упражняване на съответната дейност...
покажи акта

решение № 16 по дело 10 / 1999

От: 1999-10-19 г.
Докладчик Неделчо Беронов
Диспозитив
По смисъла на чл.130, ал.4 от Конституцията изборен член на Висшия съдебен съвет независимо от това колко време е участвал в него и на какво основание е прекратено неговото участие не може да бъде преизбиран веднага в следващ състав на Висшия съдебен съвет...
покажи акта

решение № 6 по дело 5 / 1999

От: 1999-04-22 г.
Докладчик Георги Марков
Диспозитив
1. Народното събрание по силата на чл.85, ал.1, т.1 от Конституцията има изключителна компетентност да ратифицира със закон международните договори, които имат политически или военен характер. В тези договори могат да бъдат уредени целите, редът, условията и времето за пребиваване на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея с оглед националната сигурност на Република България и изпълнението на нейните международни задължения...
покажи акта

решение № 23 по дело 14 / 1998

От: 1998-09-25 г.
Диспозитив
1. Президентът по смисъла на чл.100, ал.1 от Конституцията е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България както във военно, така и в мирно време. 2. В качеството си на държавен глава, олицетворяващ единството на нацията, върховен главнокомандващ и възглавяващ въз основа на чл...
покажи акта

решение № 18 по дело 17 / 1998

От: 1998-06-30 г.
Диспозитив
Суверенните права на държавата по чл.18, ал.2 и 3 от Конституцията, предвид тяхната специфика, могат да бъдат упражнявани както чрез предоставяне на концесии, така и чрез даване на разрешения (лицензии), като законът определя кой режим да се прилага...
покажи акта

решение № 10 по дело 8 / 1998

От: 1998-04-29 г.
Диспозитив
По смисъла на чл.119, ал.1 от Конституцията като трета, касационна инстанция за делата на военните съдилища действа Върховният касационен съд, без да е предвидено обособяването на специално поделение (колегия, отделение), което да разглежда тези дела...
покажи акта

решение № 8 по дело 3 / 1998

От: 1998-04-02 г.
Диспозитив
1. Въвеждането на системата на здравното осигуряване на гражданите, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, което трябва да стане със закон (чл.52, ал.1 от Конституцията) не е необходимо условие за създаването на нормативна уредба за ползване на платена медицинска помощ в публичните здравни заведения по избор на гражданите при сега действащото законодателство...
покажи акта

решение № 16 по дело 8 / 1997

От: 1997-11-06 г.
Диспозитив
Изразът "прекъсват изпълнението" по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Конституцията означава, че кандидатът за народен представител след регистрацията си запазва заеманата от него държавна служба, но не упражнява функциите й...
покажи акта

решение № 11 по дело 4 / 1997

От: 1997-09-25 г.
Диспозитив
Изразът "национално значение", употребен в чл. 18, ал. 1 от Конституцията, се отнася само до парковете. Публичноправната значимост и всеобща полезност е универсално понятие и се отнася до всички обекти и ресурси, посочени чл...
покажи акта

решение № 18 по дело 22 / 1996

От: 1996-10-22 г.
Диспозитив
Разпоредбата на чл.93, ал.3 от Конституцията определя условията, при които може да бъде избран президент на републиката още в първия тур. Изисква се: а) кандидат да е получил повече от половината действителни гласове и б) в гласуването да са участвали повече от половината избиратели...
покажи акта

решение № 14 по дело 15 / 1996

От: 1996-09-24 г.
Диспозитив
Правото на стачка е основно право на работниците и служителите, признато им изрично с разпоредбата на чл.50 от Конституцията. То е средство за защита на техните колективни икономически и социални интереси и конституционна гаранция, че България ще се развива като демократична и социална държава...
покажи акта

решение № 13 по дело 11 / 1996

От: 1996-07-25 г.
Диспозитив
I. 1. Изброените в чл.102, ал.3 от Конституцията укази на президента са израз на неговите дискреционни правомощия, поради което те не се нуждаят от приподписване. Изброяването им не е изчерпателно...
покажи акта

решение № 12 по дело 13 / 1996

От: 1996-07-23 г.
Диспозитив
Разпоредбата на чл.93, ал.2 от Конституцията на Република България поставя условието президентът на републиката да е български гражданин и да е станал такъв по рождение. Българско гражданство по рождение (по произход или по месторождение) се придобива по право в момента на раждането и не се предшества от каквото и да е друго гражданство...
покажи акта

решение № 7 по дело 1 / 1996

От: 1996-06-04 г.
Диспозитив
Разпоредбите на чл.39, чл.40 и чл.41 от Конституцията на Република България утвърждават като основни права на личността правото свободно да се изразява и разпространява мнение и правото да се търси, получава и разпространява информация...
покажи акта

решение № 2 по дело 26 / 1995

От: 1996-02-06 г.
Диспозитив
В чл.18, ал.1, 2 и 3 от Конституцията са изброени изчерпателно обектите, които са изключителна държавна собственост или спрямо които държавата упражнява суверенни права. В чл.18, ал.4 от Конституцията са изброени изчерпателно стопанските дейности, в сферата на които държавата със закон може да установи монопол...
покажи акта

решение № 25 по дело 27 / 1995

От: 1995-12-21 г.
Диспозитив
Президентът е висш едноличен държавен орган. Като държавен глава той олицетворява единството на нацията. Държавният глава не е деполитизиран държавен орган. Той може да издава актове със съществени политически последици, да прави изявления и обръщения с важно политическо значение...
покажи акта

решение № 23 по дело 20 / 1995

От: 1995-11-09 г.
Диспозитив
Разрешаването на изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната по смисъла на чл. 84, т. 11 от Конституцията е от изключителна компетентност на Народното събрание тогава, когато то се осъществява с военна или военнополитическа цел...
покажи акта

решение № 22 по дело 25 / 1995

От: 1995-10-31 г.
Диспозитив
Когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда...
покажи акта

решение № 21 по дело 18 / 1995

От: 1995-10-26 г.
Диспозитив
Съгласно чл.120, ал.2 от Конституцията, гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително вътрешнослужебните, щом тези актове нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени изрично със закон от съдебно обжалване...
покажи акта

решение № 17 по дело 13 / 1995

От: 1995-10-03 г.
Диспозитив
Висшият съдебен съвет има самостоятелен бюджет, който се гласува от Народното събрание в цялото свое съдържание като бюджет на орган на съдебната власт. Бюджетът на Република България трябва да осигурява средства за функциониране на установените в Конституцията държавни институции, в това число и на органите на съдебната власт, като се държи сметка за разделението на властите и правомощията им...
покажи акта

решение № 14 по дело 23 / 1995

От: 1995-09-12 г.
Диспозитив
Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество по чл.106 от Конституцията по начин, който е в съответствие с йерархията и компетентността на държавните органи и не накърнява техния престиж...
покажи акта

решение № 1 по дело 5 / 1995

От: 1995-04-04 г.
Диспозитив
Разпоредбата на чл.164 от Конституцията определя основните елементи на държавния герб на Република България. Не съществува конституционна забрана Народното събрание да приеме други елементи към основните при утвърждаване на държавния герб...
покажи акта

решение № 11 по дело 16 / 1994

От: 1994-10-20 г.
Диспозитив
Когато в текста, чието тълкуване се иска, липсва противоречие или неяснота, които да налагат отстраняването им по пътя на тълкуването то е недопустимо по смисъла на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд...
покажи акта

решение № 10 по дело 4 / 1994

От: 1994-10-06 г.
Диспозитив
По силата на непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси...
покажи акта

решение № 6 по дело 6 / 1994

От: 1994-07-12 г.
Диспозитив
Понятието „чужди войски“ включва личния състав на всяка организирана военна единица или група от който и да е род и вид войска на чужда държава или международна организация заедно с бойната и техника и военното и имущество...
покажи акта

решение № 5 по дело 3 / 1994

От: 1994-07-07 г.
Диспозитив
Министерският съвет в рамките на своята компетентност в съответствие с чл. 105, ал. 2 от Конституцията може да учредява административни органи, които не са предвидени от Конституцията, включително и централни ведомства без ранг на министерства...
покажи акта

решение № 4 по дело 8 / 1994

От: 1994-06-21 г.
Диспозитив
Възможно е правителството да продължи да упражнява пълномощията си и след като са прекратени пълномощията на парламента, който го е избрал. В случай, че Народното събрание гласува недоверие на Министерския съвет или на министър-председателя, както и ако исканото доверие не бъде получено, министър-председателят е конституционно задължен да подаде оставката на правителството...
покажи акта

решение № 3 по дело 1 / 1994

От: 1994-05-17 г.
Диспозитив
Съдиите, прокурорите и следователите се ползват от правото на защита. Актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат техни права, като административни актове могат да бъдат обжалвани освен по реда на Закона за Висшия съдебен съвет и пред Върховния съд по реда на Закона за административното производство...
покажи акта

решение № 19 по дело 11 / 1993

От: 1993-12-21 г.
Докладчик Теодор Чипев
Диспозитив
1. Частна е собствеността на гражданите и юридическите лица. Собствеността на държавата и общините е публична и частна. Изключителната собственост на държавата върху обектите, посочени в чл. 18, ал...
покажи акта

решение № 18 по дело 19 / 1993

От: 1993-12-16 г.
Диспозитив
Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Органите на изпълнителната власт (Министерски съвет, Министерство на финансите) не упражняват компетентности в процеса на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета...
покажи акта

решение № 17 по дело 14 / 1993

От: 1993-12-09 г.
Докладчик Пенчо Пенев
Диспозитив
Преценката за биологично силно действие на всяко вещество, за чието производство се иска със закон въвеждане на режима, предвиден в чл. 18, ал. 4 от Конституцията, следва да се прави конкретно след установяване на точните му химически и токсикологически характеристики...
покажи акта

решение № 16 по дело 18 / 1993

От: 1993-10-26 г.
Диспозитив
Министерският съвет е компетентният орган да преобразува и закрива централни ведомства без ранг на министерства, създадени от бившия Държавен съвет на основание чл. 93, т. 16 от Конституцията от 1971 г...
покажи акта

решение № 13 по дело 13 / 1993

От: 1993-07-22 г.
Докладчик Милена Жабинска
Диспозитив
Върховният съд е компетентен да упражнява правомощията на Върховния административен съд по чл. 125, ал. 2 от Конституцията при спорове за законност на актовете на Министерския съвет и на министрите до приемане на новите устройствени и процесуални закони за съдебната власт...
покажи акта

решение № 8 по дело 5 / 1993

От: 1993-05-06 г.
Докладчик Александър Арабаджиев
Диспозитив
I. Продължителността на мандата на народния представител съвпада по принцип с легислатурата на Народното събрание. С изтичане на мандата на Народното събрание се прекратяват пълномощията на всеки един от народните представители...
покажи акта

решение № 5 по дело 6 / 1993

От: 1993-04-06 г.
Докладчик Нено Неновски
Диспозитив
Народните представители не могат да изпълняват функции, като: а) членове на правителствени комисии, съвети, агенции, центрове и други подобни държавни структури; б) членове на органи на държавни и общински предприятия, фирми, търговски дружества с държавно и общинско имущество, възлагани им с актове (разпореждания, заповеди, решения) на органи на изпълнителната власт и свързаните с тях договори за управление...
покажи акта

решение № 4 по дело 3 / 1993

От: 1993-03-30 г.
Докладчик Пенчо Пенев
Диспозитив
Несъвместимостта по смисъла на чл. 68, ал. 1 от Конституцията се отнася и за изпълняващия функциите на председател на Общото събрание на ООН, който в качеството му на член на българската делегация и представител на Република България в ООН изпълнява държавна служба, която е несъвместима с положението на народен представител...
покажи акта

решение № 20 по дело 30 / 1992

От: 1992-12-23 г.
Докладчик Александър Арабаджиев
Диспозитив
I. По съставянето на ново правителство При повече от една парламентарна група по ал. 3 на чл. 99 от Конституцията президентът не е ограничен от числеността на парламентарните групи и не е длъжен да възложи проучвателен мандат на посочени от всяка от тях кандидати за министър-председател...
покажи акта

решение № 19 по дело 28 / 1992

От: 1992-12-15 г.
Докладчик Николай Павлов
Диспозитив
Когато пълномощията на председателя на Народното събрание са предсрочно прекратени: 1. Народното събрание може да овласти заместник-председател да изпълнява функциите на председател; 2. действията на Народното събрание са валидни щом заседанията са ръководени от заместник-председател, избран по реда на чл...
покажи акта

решение № 14 по дело 14 / 1992

От: 1992-11-10 г.
Докладчик Милена Жабинска
Диспозитив
1. Равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове. 2. Социалните признаци за недопускане ограничения на правата или предоставяне на привилегии са посочени в чл...
покажи акта

решение № 13 по дело 27 / 1992

От: 1992-10-22 г.
Докладчик Станислав Димитров
Диспозитив
Когато Народното събрание е отхвърлило предложение за гласуване на недоверие на Министерския съвет за цялостната му политика, не може да се прави ново предложение за недоверие в шестмесечния срок по чл...
покажи акта

решение № 10 по дело 13 / 1992

От: 1992-07-27 г.
Докладчик Младен Данаилов, Станислав Димитров
Диспозитив
I 1. Имунитетът на народните представители обхваща наказателната им неотговорност по чл. 69 от Конституцията и наказателната им неприкосновеност по чл. 70 от Конституцията. Народният представител не може да се отказва от имунитета си...
покажи акта

решение № 7 по дело 6 / 1992

От: 1992-07-02 г.
Докладчик Младен Данаилов
Диспозитив
1. Международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, но необнародвани в "Държавен вестник", не са част от вътрешното право на страната, освен ако са приети и ратифицирани преди сега действащата Конституция и по съществуващия при ратификацията им ред обнародването им не е било задължително...
покажи акта

решение № 5 по дело 11 / 1992

От: 1992-06-11 г.
Диспозитив
1. Правото на вероизповедание е абсолютно лично, ненакърнимо и основно право на всеки български гражданин. То е ценност от висш порядък. Без гарантираното му упражняване е немислимо съществуването на гражданското общество...
покажи акта

решение № 1 по дело 18 / 1991

От: 1992-01-16 г.
Докладчик Милена Жабинска
Диспозитив
Народните представители, неположили клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията, не са встъпили в изпълнение на пълномощията си.
покажи акта

решение № 2 по дело 24 / 1991

От: 1991-12-13 г.
Докладчик Теодор Чипев
Диспозитив
Пълномощията на президента не се прекратяват на основание чл.97 от Конституцията, когато той се кандидатира за участие в президентски избори.
покажи акта