Покажи резултатите

Помощ
Помощ

решение № 15 по дело 6 / 2021

От: 2021-10-26 г.
Докладчик
Красимир Влахов
Диспозитив
Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.
покажи акта

решение № 10 по дело 8 / 2021

От: 2021-09-28 г.
Докладчик
Константин Пенчев
Диспозитив
Недопустимо е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, на изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл...
покажи акта

решение № 12 по дело 1 / 2020

От: 2020-07-30 г.
Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова
Диспозитив
1. По въпрос първи от тълкувателното питане - Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна", използвано в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в Глава първа "Престъпления против Републиката", Раздел I "Измяна" от Особената част на Наказателния кодекс ? Съдържанието на понятието „държавна измяна" по чл...
покажи акта

решение № 11 по дело 15 / 2019

От: 2020-07-23 г.
Докладчик
Гроздан Илиев
Диспозитив
Конституционната уредба на структурата и правомощията на съдебната власт, като цяло и на прокуратурата като нейна самостоятелна част, представлява комплекс от допълващи се и взаимно обвързани конституционни разпоредби, които следва да бъдат тълкувани като се държи сметка за конституционно установените в Основния закон принципи на правовата държава (чл...
покажи акта

решение № 7 по дело 11 / 2019

От: 2020-06-30 г.
Докладчик
Красимир Влахов
Диспозитив
1. По тълкувателен въпрос № 1: Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран, когато са известни съображенията за постановяването му...
покажи акта

решение № 3 по дело 5 / 2019

От: 2020-04-28 г.
Докладчик
Константин Пенчев
Диспозитив
Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от приемането или издаването им. По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага...
покажи акта

решение № 8 по дело 13 / 2017

От: 2018-04-23 г.
Докладчик
Стефка Стоева
Диспозитив
Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление...
покажи акта

решение № 7 по дело 7 / 2017

От: 2018-04-19 г.
Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова
Диспозитив
1. По тълкувателен въпрос по т.1: Разпоредбите от смесените споразумения, сключени съвместно от Европейския съюз и държавите членки с трета страна, каквото е ВИТС, в частта им, която се отнася до правомощия на Европейския съюз, от момента на влизането им в сила, стават част от правото на Съюза и на това основание придобиват предимство пред нормите на вътрешното право, които им противоречат...
покажи акта

решение № 3 по дело 9 / 2017

От: 2018-01-30 г.
Докладчик
Филип Димитров
Диспозитив
Изразът „с право на повторно назначение“ в разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията изключва възможността за назначаване на едно лице за административен ръководител на конкретен съд, прокуратура или следствена служба за повече от два мандата...
покажи акта

решение № 6 по дело 15 / 2016

От: 2017-06-06 г.
Докладчик
Таня Райковска
Диспозитив
В обхвата на израза „други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“ по смисъла на чл...
покажи акта