Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на § 3, ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2 от Конституцията в смисъл кой орган е компетентен да приложи или прогласи непосредствено действуваща конституционна разпоредба в хипотезата на § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Конституцията. Тълкуване на чл. 12, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 от Конституцията във връзка с правото на сдружение

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 10

По силата на непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси. Защитата се осъществява по действащия процесуален ред. Разпоредбите на заварените закони и други нормативни актове се прилагат само ако не противоречат на Конституцията. Решенията на правоприлагащите органи във връзка с прилагането на непосредствено действащите конституционни норми нямат общозадължителна сила, а пораждат действия само за конкретния случай, като подлежат на предвидения в съответните процесуални закони инстанционен контрол. Могат да се образуват сдружения на граждани с позволени цели и средства на дейност, като не е необходимо възможността за това да е предвидена непременно в закон или друг нормативен акт. Гражданите свободно определят предмета на сдружаване при спазване изискванията на чл. 44 от Конституцията, без да е необходимо във всички случаи държавен орган да дава предварително разрешение за това. Когато държавен и обществен интерес налага, възможно е със закон да бъде ограничен броят или съставът на сдруженията с определен предмет на дейност, като при това предвидените ограничения не трябва да противоречат на Конституцията. Възможно е възлагане на изпълнението на определени държавни функции на сдружения на граждани. Това може да стане само със закон при спазване на принципа за доброволност.