Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
президента на републиката

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 6, ал. 2 от Конституцията

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
друго определение:

Решение - 14

Равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл.6, ал.2 от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове. Социалните признаци за недопускане ограничения на правата или предоставяне на привилегии са посочени в чл.6,ал.2 от Конституцията изчерпателно. Привилегии, основани на посочените в чл.6,ал.2 от Конституцията социални признаци са нарушения на принципа за равенство на всички граждани пред закона