Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
Главният прокурор на Република България

Предмет на искането

Тълкуване на разпоредбата на чл. 130а, т. 2 от Конституцията относно обхвата и съдържанието на правомощията на министъра на правосъдието да „управлява имуществото на съдебната власт”

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 8

Управлението на имуществото на съдебната власт от министъра на правосъдието се осъществява при съблюдаване на баланса с чл. 117, ал. 2 и 3 от Конституцията и се отнася до това имущество, управлението на което от министъра не затруднява нормалното функциониране на съдебната власт, не възпрепятства ефикасното упражняване на функциите й и не засяга в каквато и да е степен нейната независимост.