Докладчик
Цанко Хаджистойчев,Пенчо Пенев
Подател на искането
президента на републиката

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 13, ал. 1 и 2 и чл. 37 от Конституцията и установяване на противоконституционност на Закона за изповеданията от 1949 г.

определение по допустимост:
особено мнение по определение за допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 5

1. Правото на вероизповедание е абсолютно лично, ненакърнимо и основно право на всеки български гражданин. То е ценност от висш порядък. Без гарантираното му упражняване е немислимо съществуването на гражданското общество.

2. Правото на вероизповедание включва следните по-важни правомощия:

- право на свободен избор на вероизповедание;

- възможност за свободно упражняване на вероизповеданията - чрез слово, печат, сдружаване.

3. Правото на вероизповедание не може да бъде ограничавано по никакъв начин освен в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 37, ал. 2 от Конституцията, а именно когато религиозните общности и институции се използват за политически цели или когато свободата на съвестта и вероизповеданието е насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани. Посочените ограничителни основания са изчерпателно изброени и не могат да бъдат разширявани или допълвани чрез закон или чрез тълкуване. Чрез закон могат да бъдат определяни само конкретните механизми за тяхното осъществяване.

4. Религиозните общности и институции са отделени от държавата. Недопустима е държавна намеса и държавно администриране на вътрешноорганизационния живот на религиозните общности и институции, както и в тяхното обществено проявление освен в посочените вече случаи на чл. 13, ал. 4 и чл. 37, ал. 2 от Конституцията.

5. За заварените законови разпоредби, противоречащи пряко на чл. 13 и 37 от Конституцията, се прилага § 3, ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2 от Конституцията на Република България.