Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 84, т. 11 от Конституцията относно пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по друго определение:

Решение - 6

Понятието „чужди войски“ включва личния състав на всяка организирана военна единица или група от който и да е род и вид войска на чужда държава или международна организация заедно с бойната и техника и военното и имущество. Народното събрание има изключителната компетентност да разрешава пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея, когато то има военен или военнополитически характер, а когато то няма такъв характер, разрешението дават други държавни органи, определени със закон. „Територията на страната“ е територията, върху която Република България упражнява своя суверенитет. „Пребиваването“ на чужди войски означава оставането им на територията на страната за определено време и при определени условия. „Преминаването“ на чужди войски означава транзитният им преход през територията на страната при определени условия и без оставане върху нея.