Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 153 във връзка с чл. 158, т. 3 от Конституцията

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
особено мнение по друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 3

Не представляват промяна във формата на държавно устройство и държавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията евентуални изменения в нея, отнасящи се до: - приеманите от органи на Европейския съюз актове с наднационално, пряко и универсално действие по отношение на Република България; - отпадането за гражданите на Европейския съюз на конституционната забрана за придобиване собственост върху земя от чужди граждани и юридически лица; - предвиждането на европейско гражданство и произтичащите от него последици; - приемането на разпоредби, възлагащи на български държавни органи да упражняват представителни функции в органите на Европейския съюз; - възможността за осъществяване на предварителен контрол от Народното събрание при изработване на актовете, приемани от органите на Европейския съюз; - предвиждане предаването на български граждани на чужда държава или международен съд за търсене на наказателна отговорност, уговорено в международен договор, по който Република България е страна, и - разширяване признаците на равноправие на българските граждани в съответствие с Хартата за основните права на Европейския съюз. Тези промени в Конституцията на Република България могат да бъдат извършени от Народно събрание.