Вид на акта
Определение
Дата
09-09-2021 г.
Към дело

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

София, 09 септември 2021 г.

 

Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Десислава Пенкова разгледа в закрито заседание на 09.09.2021 г. конституционно дело № 17/2021 г., докладвано от съдията Филип Димитров. 

Производството е по чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията във фазата по допустимост. Делото е образувано по искане на Министерския съвет на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.130в, т.3 от Конституцията на Република България като отговори на въпроса: „В правомощията на министъра на правосъдието по чл.130в, т.3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129, ал.3, т.5 от Конституцията?“.

Искането е направено от субект, оправомощен по силата на чл.150, ал.1 от Конституцията.

Според вносителя са налице противоречиви тълкувания на текста при приложението му от Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерския съвет.

Посочената в искането разпоредба не е била предмет на тълкуване от Конституционния съд.

Отстояването на противоположни тези, дори и когато решенията на едната институция са свързани със сезиране на другата говори за различни тълкувания в практиката.

Налице са основания за допускане на искането за разглеждане по същество.

Предвид предмета на искането Конституционният съд намира за необходимо:

да конституира на основание чл. 20а, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд (ПОДКС) като заинтересовани институции Народното събрание, президента на Република България, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор на Република България и Камара на следователите;

 да покани на основание чл.20а, ал.2 от ПОДКС да представят становища по искането: Съюза на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на българските административни съдии, Асоциация на прокурорите в България и Съюза на юристите в България;

да покани на основание чл.20а, ал.3 от ПОДКС да дадат писмено мнение по искането проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева и доц. д-р Наталия Киселова.   

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на  разпоредбата на чл.130в, т.3 от Конституцията на Република България като отговори на въпроса: „В правомощията на министъра на правосъдието по чл.130в, т.3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129, ал.3, т.5 от Конституцията?“.

Конституира като заинтересовани институции Народното събрание, президента на Република България, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор на Република България и Камара на следователите. Препис от искането и определението да се изпрати на заинтересованите институции, които могат да представят писмени становища в месечен срок от получаването му.

Отправя покана до Съюза на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на българските административни съдии, Асоциация на прокурорите в България, Съюза на юристите в България, които да представят становища по искането в месечен срок, като им се изпрати препис от искането и определението.

Отправя покана до проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева и доц. д-р Наталия Киселова да дадат писмено правно мнение по предмета на делото в месечен срок, като им се изпрати препис от искането и определението.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането с указание, че може да представи допълнителни съображения в месечен  срок.

 

 

Председател:

                                                                  Борис Велчев