Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 13

Върховният съд е компетентен да упражнява правомощията на Върховен административен съд по чл.125 ал.2 от Конституцията до приемане на новите процесуални и устройствени закони.