Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 84, т. 7 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 16

Министерският съвет е компетентният орган да преобразува и закрива централни ведомства без ранг на министерства, създадени от бившия Държавен съвет на основание чл. 93, т. 16 от Конституцията от 1971 г.