Докладчик
Таня Райковска
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

даване на задължително тълкуване на чл. 84, т.16, изр. второ от Конституцията.

особено мнение и становище по решение:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

В обхвата на израза „други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“ по смисъла на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията, се включват различни обобщени и аналитични доклади относно осъществяваната дейност на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Тези доклади са различни по време и/или съдържание от годишните доклади по чл. 84, т. 16, изречение първо от Конституцията, и са предназначени да съдействат за упражняване на конституционните правомощия на Народното събрание. Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство.