Докладчик
Красимир Влахов
Подател на искането
Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането - искане за тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, 2, 4, чл. 6, ал. 2, чл. 14, чл. 13, ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията на Република България и за установяване дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол“, възприето от Конституцията, по следните въпроси: 1. Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/ или социално изражение, различно от биологичното? 2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния? 3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г., обн. ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. бр. 137 от 1998 г., попр. бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.) и на чл. 7 от Хартата на основните нрава на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?

определение:
становище на заинтересувана страна:
чл.кор. проф. д-р Драга Тончева
Формат pdf
доц. д-р Румен Бостанджиев
Формат pdf
доц. д-р Велина Тодорова
Формат pdf
Католическа църква в България
Формат pdf
д-р Виктор Костов
Формат pdf
ADF International
Формат pdf
Дружество на психолозите в Република България
Формат pdf
проф. д-р Върбан Ганев
Формат pdf
доц. д-р Светослав Димов
Формат pdf
Висш адвокатски съвет
Формат pdf
Министър на здравеопазването
Формат pdf
Министър на правосъдието
Формат pdf
доц. Сена Карачанак
Формат pdf
проф. Дроздстой Стоянов
Формат pdf
Религиозна общност на евреите в България
Формат pdf
ILGA – Europe и Transgender Europe
Формат pdf
OII Europe
Формат pdf
Български хелзинкски комитет
Формат pdf
Министър на вътрешните работи
Формат pdf
Светия Синод на Българската Православна Църква - Българска Патриаршия
Формат pdf
Фондация Ресурсен център - Билитис
Формат pdf
Национален сбор за съпротива Свети Георги Победоносец
Формат pdf
Сдружение Български родителски централен комитет
Формат pdf
д-р Моник Роблес
Формат pdf
д-р Мишел Кретела
Формат pdf
фондация „Български адвокати за правата на човека"
Формат pdf
Асоциация Общество и ценности
Формат pdf
Институт за Принципите на Правото
Формат pdf
проф. д-р Даниел Вълчев
Формат pdf
Международна федерация за свобода при избора на терапия и психологическо консултиране
Формат pdf
Върховен административен съд
Формат pdf
особено мнение и становище:
особено мнение по друго определение:

Решение - 15

Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.