Докладчик
Красимир Влахов
Подател на искането
Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

искане за тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, 2, 4, чл. 6, ал. 2, чл. 14, чл. 13, ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията на Република България и за установяване дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол“, възприето от Конституцията, по следните въпроси: 1. Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/ или социално изражение, различно от биологичното? 2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния? 3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г., обн. ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. бр. 137 от 1998 г., попр. бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.) и на чл. 7 от Хартата на основните нрава на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?

особено мнение и становище по решение:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
чл.кор. проф. д-р Драга Тончева
доц. д-р Румен Бостанджиев
доц. д-р Велина Тодорова
Католическа църква в България
д-р Виктор Костов
ADF International
Дружество на психолозите в Република България
проф. д-р Върбан Ганев
доц. д-р Светослав Димов
Висш адвокатски съвет
Министър на здравеопазването
Министър на правосъдието
доц. Сена Карачанак
проф. Дроздстой Стоянов
Религиозна общност на евреите в България
ILGA – Europe и Transgender Europe
OII Europe
Български хелзинкски комитет
Министър на вътрешните работи
Светия Синод на Българската Православна Църква - Българска Патриаршия
Фондация Ресурсен център - Билитис
Национален сбор за съпротива Свети Георги Победоносец
Сдружение Български родителски централен комитет
д-р Моник Роблес
д-р Мишел Кретела
фондация „Български адвокати за правата на човека"
Асоциация Общество и ценности
Институт за Принципите на Правото
проф. д-р Даниел Вълчев
Международна федерация за свобода при избора на терапия и психологическо консултиране
Върховен административен съд
особено мнение по друго определение:

Решение - 15

Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.