Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
президент на Република България

Предмет на искането

даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

    Не е допустимо приет от Народното събрание закон да бъде изменян, допълван или отменян, преди да е обнародван в Държавен вестник.