Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
президент на Република България

Предмет на искането

даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.

становище на заинтересувана страна:
определение по допустимост:

Решение - 4

Не е допустимо приет от Народното събрание закон да бъде изменян, допълван или отменян, преди да е обнародван в Държавен вестник.