Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
Главният прокурор на Република България

Предмет на искането

По искане на главния прокурор на Република България. Тълкуване на разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от Конституцията в смисъл, че само пленарните състави на Върховния касационен съд и Върховния административен съд имат право да сезират Конституционния съд по реда на цитирания текст; Установяване на противоконституционност на чл. 84, ал. 1, т. 2, изр. второ и чл. 95, т. 3, изр. второ от Закона за съдебната власт, създадени с § 19 и § 22 ЗИДЗСВ.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Правомощие да сезира Конституционния съд по чл. 150, ал. 1 от Конституцията имат пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, състоящи се от всички съдии и общите събрания на техните колегии.