Административнопроцесуален кодекс

Договор между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица от 22 юни 1992 г.

Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен

Закон за амнистия

Закон за банките и кредитното дело

Закон за висшето образование

Закон за Висшия съдебен съвет

Закон за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научн

Закон за всеобщата военна служба в Република България

Закон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход

Закон за движение по пътищата

Закон за държавния бюджет на Република България за 1999 г.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на личните данни

Закон за избиране на народни представители

Закон за имуществото на Българската комунистическа партия; Българския земеделски народен съюз; Отече

Закон за кооперациите

Закон за културното наследство

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лицата и семейството

Закон за медиацията; Граждански процесуален кодекс

Закон за международния търговски арбитраж

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за местните избори

Закон за митниците

Закон за националния архивен фонд

Закон за облагане на доходите на физическите лица

Закон за опазване на околната среда

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Закон за пенсиите

Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Закон за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструктурата

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Закон за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

Закон за физическото възпитание и спорта

Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизир

Изборен кодекс;Закон за политическите партии

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Указ № 10 от 18 януари 1993 г. (ДВ, бр. 8 от 1993 г.)