Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
Група народни представители

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 92, ал. 1 от Конституцията по въпроса: Съставляват ли нарушение изявленията на президента, с които той проявява предпочитанията си към една или друга политическа партия.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по друго определение:

Решение - 25

Президентът е висш едноличен държавен орган. Като държавен глава той олицетворява единството на нацията. Държавният глава не е деполитизиран държавен орган. Той може да издава актове със съществени политически последици, да прави изявления и обръщения с важно политическо значение. Доколко със свои актове и действия, в това число и такива с политическо съдържание, държавният глава нарушава конституцията, е въпрос на конкретна преценка от Конституционния съд, ако за това има повдигнато обвинение по реда на чл.103 от Конституцията.