Докладчик
Милчо Костов
Подател на искането
на 52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 117, ал. 3 от Конституцията относно самостоятелността на бюджета на съдебната власт и на глава 6 от Конституцията по въпроса, дали Конституционният съд е институция на съдебната система

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
молба по дело:
друго определение:

Решение - 18

Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Органите на изпълнителната власт (Министерски съвет, Министерство на финансите) не упражняват компетентности в процеса на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета. Тези органи само включват бюджета на съдебната власт като съставна част на годишния общодържавен бюджет, който Министерският съвет внася в Народното събрание. Конституционният съд не е съставна част на съдебната система. Той е извън трите власти посочени в чл. 8 от Конституцията. Конституционният съд упражнява своите властнически компетентности независимо и наред с ръководните органи на трите власти.