Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
Група народни представители

Предмет на искането

Тълкуване на понятието „високи нравствени качества“ по смисъла на чл. 147, ал. 3 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на Указ № 201 от 3 октомври 1994 г. на президента на Република България, с който Георги Евдокиев Марков е назначен за член на Конституционния съд.

образуване на дело:

Решение - 11

Когато в текста, чието тълкуване се иска, липсва противоречие или неяснота, които да налагат отстраняването им по пътя на тълкуването то е недопустимо по смисъла на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд. Народното събрание, президентът и Общото събрание на съдиите от Върховния съд самостоятелно и напълно суверенно правят избора си за членове на Конституционния съд от своята квота. Този избор и преценка не подлежат на контрол. Контролът е невъзможен конституционно за акта на един от трите органа (решението на Общото събрание на съдиите от Върховния съд за избор на конституционни съдии не е от категорията на атакуемите пред Конституционния съд актове). Необосновано е да може такъв контрол да се осъществява по отношение на актовете на президента (указите, с които се назначават членове на Конституционния съд) и Народното събрание (решението за избор), тъй като хипотезите са идентични.