Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
Тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“.

особено мнение и становище по решение:
определение по допустимост:
особено мнение по определение за допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 3

Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от приемането или издаването им.

По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон.

Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие.