Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 70 от Конституцията относно имунитета на народните представители

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 10

Имунитетът на народните представители обхваща наказателната им неотговорност по чл.69 от Конституцията и наказателната им несъприкосновеност по чл.70 от Конституцията. Наказателната отговорност представлява забрана за търсене наказателна отговорност от народните представители за изказаните от тях мнения и за гласуванията в органите на Народното събрание и извън тях по време на пълномощията и след прекратяването им. Наказателната неприкосновеност представлява забрана за търсене на наказателна отговорност от народните представители по време на пълномощията им за извършени от тях престъпления. Народните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да се възбужда наказателно преследване освен за тежки престъпления след предварително разрешение на Народното събрание, или на неговия председател, когато то не заседава. За задържане при заварено тежко разрешение не се иска. Изразът „може да бъде възбуждано наказателно преследване“ по чл.70 от Конституцията означава даване разрешение на надлежните органи за образуване на предварително производство и предприемане следствени действия срещу народен представител за извършено от него тежко престъпление