Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
Пленума на Върховния административен съд

Предмет на искането

Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, с което да се даде отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
Становище на Министерския съвет Министерския съвет
Президента на Република България
Народното събрание
Главния прокурор
Висшия съдебен съвет
Зам. министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи
Министъра на правосъдието
Министъра на отбраната
Министъра на финансите
Министъра на вътрешните работи
Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Министъра на труда и социалната политика
Министъра на образованието и науката
Министъра на здравеопазването
Министъра на културата
Министъра на околната среда и водите
Министъра на земеделието, храните и горите
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министъра на икономиката
Министъра на енергетиката
Министъра на туризма
Министъра на младежта и спорта
Висшия адвокатски съвет
Съюза на юристите в България
Асоциацията на българските административни съдии

Решение - 8

Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление.