Вид на акта
Определение
Дата
24-10-2023 г.
Към дело

Определение

София, 24 октомври 2023г.

Конституционният съд в състав:

Председател:

Членове:

Мариана Карагьозова-Финкова
Надежда Джелепова
Константин Пенчев
Красимир Влахов
Филип Димитров
Янаки Стоилов
Таня Райковска
Соня Янкуловa

 

при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 24.10.2023 г. конституционно дело № 16/2023 г., докладвано от съдията Филип Димитров.   

Производството е по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията във фазата по допустимост на искането. Делото е образувано на 03.10.2023 г.

Постъпило е искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г., посл. изм. и доп. бр. 67 от 2023 г.), като се твърди, че неговата разпоредба създава за попадащите под действието й субекти, включително граждани, ограничения на собствеността след придобиването на правото и възникналите във връзка с това легитимни очаквания. Според вносителя тези ограничения, които „действат безкрайно във времето“ са несъвместими с принципа на равенство пред закона.

Вносителят твърди, че оспорените разпоредби противоречат на чл.4, ал.1, чл.17, ал.1-3 и чл.6, ал.1 и 2, и на Преамбюла на Конституцията на Република България, и че са нарушени права на гражданите.

Искането е в съответствие с чл.150, ал.4 от Конституцията и е направено след обнародването на оспорените разпоредби.

Формата и реквизитите съответстват на изискванията на чл.17, ал.1 и 2 от Закона за Конституционен съд и на чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС).

По предмета на искането не е постановявано решение или определение за недопустимост.

Налице са основания за допускане на искането за разглеждане по същество.

Предвид предмета на делото Конституционният съд намира за необходимо:

да конституира на основание чл.20а, ал.1 от ПОДКС като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и омбудсмана;

 да покани на основание чл.20а, ал.2 от ПОДКС да представят становища по искането: Националното сдружение на общините в Република България, Националното сдружение недвижими имоти, Асоциацията на собствениците на гори и работещите в горския сектор, Асоциация „Български гори“, Асоциация „Общински гори“, Коалиция „За да остане природа в България“, Асоциация на парковете в България;

да покани на основание чл.20а, ал.3 от ПОДКС да дадат писмено мнение по искането проф. д.ю.н. Екатерина Матеева-Стоянова, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Венцислав Стоянов, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Люба Панайотова, проф. д-р Павел Сарафов, доц. д-р Гинка Симеонова, доц. д-р Захари Торманов и доц. д-р Златимир Орсов.  

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд

 

                                   О П Р Е Д Е Л И: 

 

Допуска за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г., посл. изм. и доп. бр. 67 от 2023 г.).

Конституира като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и омбудсмана.  Препис от определението да се изпрати на заинтересуваните институции, които могат да представят писмени становища в месечен срок от получаването му.

Отправя покана до Национално сдружение на общините в Република България, Национално сдружение недвижими имоти, Асоциация на собствениците на гори и работещите в горския сектор, Асоциация „Български гори“, Асоциация „Общински гори“, Коалиция „За да остане природа в България“ и Асоциация на парковете в България, които да представят становища по искането в месечен срок, като им се изпрати препис от определението.

Отправя покана до проф. д.ю.н. Екатерина Матеева-Стоянова, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Венцислав Стоянов, проф. д-р Емилия Па-найотова, проф. д-р Люба Панайотова, проф. д-р Павел Сарафов, доц. д-р Гинка Симеонова, доц. д-р Захари Торманов и доц. д-р Златимир Орсов да дадат писмено правно мнение по предмета на делото в месечен срок, като им се изпрати препис от определението.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането с указание, че може да представи допълнителни съображения в месечен  срок.