Вид на акта
Определение
Дата
13-10-2016 г.
Към дело
4/2016

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5

София, 13 октомври 2016 г.

конституционно дело №4/2016 г.

съдия-докладчик Борис Велчев

(Обн., ДВ, бр. 82 от 18.10.2016 г.)

 

 

 

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито заседание на 13 октомври 2016 г. конституционно дело № 4/2016 г., докладвано от съдията Борис Велчев.

С Определение от 5 април 2016 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество к.д. № 4 от 2016 г., образувано на 22.03.2016 година по искане на състав на Върховния административен съд (ВАС). Предмет на контрола за конституционосъобразност е разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

          С Определение от 2 юни 2016 г. по к.д. № 6 от 2016 г. Конституционният съд е присъединил към к.д. № 4 от 2016 г. част от искане на Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗСВ. В резултат от присъединяването, предмет на к.д. № 4 е чл. 230 ЗСВ в неговата цялост.

          В бр. 62 на Държавен вестник от 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, в Пар. 127 на който разпоредбата на чл. 230 ЗСВ е променена. От четирите алинеи, съставляващи чл. 230 ЗСВ, изцяло непроменена е единствено ал. 4.

          Промяната в оспорените разпоредби на чл. 230, ал. 1-3 ЗСВ изисква производството по к.д. № 4 от 2016 г. по отношение на тях да бъде прекратено.

          Този извод се отнася и до разпоредбата на чл. 230, ал. 4 ЗСВ. В искането на ВКС тя изрично е оспорена не самостоятелно, а „във връзка с чл. 230, ал. 1 и ал. 2 ЗСВ“. Изменението в тези две разпоредби не позволява Конституционният съд да се произнесе в рамките на така направеното искане. В допълнение към това съдът отбелязва, че предметът на делото е цялата разпоредба на чл. 230 ЗСВ. Отделните алинеи са във връзка една с друга, поради което разкъсването им би довело до това Конституционният съд на практика да се самосезира само за чл. 230, ал. 4 ЗСВ.

Прекратяването на делото по посочените съображения не ограничава възможността чл. 230 ЗСВ с промененото му съдържание или отделни негови алинеи да бъдат повторно подложени на контрол за конституционосъобразност, ако някой от субектите по чл. 150 от Конституцията направи искане за това.

 

Предвид изложеното, Конституционният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          Отклонява искането на тричленен състав на ВАС за обявяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт и искането на Пленума на ВКС за обявяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт.

          Прекратява производството по к.д. № 4 от 2016 г.

          Връща искането на тричленен състав на ВАС заедно с адм. дело № 2106/2016 г.                            

          Определението е подписано с особено мнение от съдиите Борис Велчев, Стефка Стоева и Георги Ангелов.

 

 

Председател: Борис Велчев