Вид на акта
Определение
Дата
12-12-2017 г.
Към дело

                       

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №3

София, 12 декември 2017 г.

  (Обн., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г.)

 

      Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при  участието на  секретар-протоколиста  Мариана  Георгиева  разгледа  в закрито    заседание   на  12   декември   2017 г.    конституционно   дело   № 6 /2017 г., докладвано от съдията Гроздан Илиев.

 

        Производството е с основания по чл.149, ал. 1, т. 2 и 4 във връзка с чл.150, ал. 1 от Конституцията на Република България и се намира във фазата на произнасяне за допустимостта на искането по реда на чл. 19,         ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

         Делото е образувано на 19.06.2017 г. по искането на 61 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), (обн., ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013г.,   последно изм. и доп. ДВ, бр.91 от 14 ноември 2017г. ) в частта му „или на акт на Министерския съвет“, поради противоречие  с чл. 2, ал. 1;  чл. 4, ал. 1; чл. 8; чл. 62, ал. 1; чл. 84, т. 2; чл. 87, ал. 2; чл.141, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от Конституцията, както и да се произнесе за съответствието ѝ с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Европейската харта за местното самоуправление – 15.Х.1985 г. (ЕХМС), ратифицирана със закон, приет от 37-то Народно събрание на 17.03.1995 г. – (обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.)

        След образуване на делото със Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, приет от 44-то Народно събрание на 01 ноември 2017 г., (обн.  ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017 г.),  чл. 51, ал. 2 ЗПФ в оспорената част,  според която „бюджетните взаимоотношения по ал.1, (т.е. между общинските бюджети и държавния бюджет) може да се променят с акт на Министерския съвет“, е отменен. Законът е влязъл в сила в тридневния срок определен с чл. 5, ал. 5 от Конституцията. Следователно понастоящем липсва предметът на делото, по който КС е задължен да се произнесе с решение по същество. Тъй като разпоредбата в отменената част вече не се прилага, правен интерес от обявяването ѝ за противоконституционна също не е налице. Такова е положението и с твърдението за несъответствие на оспорената, но вече отменена разпоредба с международен договор, по който България е страна – ЕХМС, което също е лишено от основание – предмет и правен интерес.  

       При това положение и поради липсата на процесуалните предпоставки за допустимост на направеното искане Конституционният съд на основание чл.19 ЗКС, чл. 22, ал. 3 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

            Отклонява искането на 61 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност, както и за   обявяване на несъответствие с международен договор по който България е страна – чл. 9, ал. 1 и  ал. 2 от Европейската харта за местното самоуправление – 15.Х.1985 г. на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси,  (обн. ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 91 от 14 ноември 2017 г.)  в частта му „или на акт на Министерския съвет“.  

         Прекратява производството по конституционно дело № 6 от 2017 г.

         Връща искането на подателя.

 

 

               Председател: Борис Велчев