Вид на акта
Определение
Дата
18-01-2024 г.
Към дело

Определение №1

София, 18 януари 2024г.

(Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2024 г.)

Конституционният съд в състав:

Председател:

Павлина Панова

Членове:

Мариана Карагьозова-Финкова
Атанас Семов
Константин Пенчев
Красимир Влахов
Филип Димитров
Янаки Стоилов
Таня Райковска
Соня Янкуловa
Надежда Джелепова

при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 18 януари 2024 г. конституционно дело № 19 от 2023 г., докладвано от съдия Атанас Семов.

     Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България във фазата за решаване на делото по същество.

     Делото е образувано на 26 октомври 2023 г. по искане на президента на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 1, т. 2; чл. 5а; чл. 5б; чл. 5в; чл. 5г; чл. 5д; чл. 5е; чл. 5ж; чл. 7, ал. 1, т. 2; чл. 12, ал. 1 и чл. 13 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., изм. бр. 67, 86 и 96 от 2023 г., посл. изм. и доп. бр. 106 от 22.12.2023 г.).

     Оспорените разпоредби уреждат събирането на енергийни вноски за внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00.

     След образуването на делото и преди произнасянето на Конституционния съд по допустимостта на искането Народното събрание приема и в Държавен вестник, бр. 96 от 17.11.2023 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, който изменя наименованието на глава втора „а“ и разпоредбите на чл. 5а, 5б и 5в от закона.

     Изменителният закон влиза в сила на 21 ноември 2023 г. На 29 ноември 2023 г. президентът на Републиката внася в Конституционния съд „Уточнение на искане по к. д. № 19/2023“, в което посочва, че „основните параметри“ на оспорените разпоредби „не са променени“, поради което с изложените в искането от 26 октомври 2023 г. аргументи поддържа искането по отношение на „действащите разпоредби на чл. 5а, чл. 5б и чл. 5в. от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (последни изменения обн. ДВ, бр. 96 от 17 ноември 2023 г.)“.

     С определение от 05.12.2023 г. Конституционният съд е допуснал искането на президента за разглеждане по същество.

     Във фазата на разглеждането на делото по същество на 18.12.2023 г. Народното събрание приема нов Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.).

     С § 1, 5, 7, 11 и 12 от този закон се отменят всички оспорени по настоящото дело разпоредби: чл. 1, т. 2 – считано от 22.12.2023 г.; чл. 5а до 5ж – считано от 13.10.2023 г.; чл. 7, ал. 1, т. 2; чл. 12, ал. 1 и чл. 13 – считано от 22.12.2023 г.

     Предвид изложеното Конституционният съд намира, че отмяната на всички, оспорени разпоредби (чл. 1, т. 2; чл. 5а; чл. 5б; чл. 5в; чл. 5г; чл. 5д; чл. 5е; чл. 5ж; чл. 7, ал. 1, т. 2; чл. 12, ал. 1 и чл. 13) от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, води до отпадане на предмета на конституционно дело № 19/2023 г.

     Поради това и съгласно чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането следва да бъде отклонено, а производството по делото – прекратено.

     По изложените съображения Конституционният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

     ОТКЛОНЯВА искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 1, т. 2; чл. 5а; чл. 5б; чл. 5в; чл. 5г; чл. 5д; чл. 5е; чл. 5ж; чл. 7, ал. 1, т. 2; чл. 12, ал. 1 и чл. 13 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., изм. бр. 67, 86 и 96 от 2023 г., посл. изм. и доп. бр. 106 от 22.12.2023 г.).

     ПРЕКРАТЯВА производството по конституционно дело № 19/2023 г.

     ВРЪЩА искането на вносителя заедно с препис от определението.


Председател: Павлина Панова