Вид на акта
Определение
Дата
07-10-2021 г.
Към дело

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 4

 

София, 7 октомври 2021 г.

 

 

Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 7 октомври 2021 г. конституционно дело № 5/2021 г., докладвано от съдия Атанас Семов. 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

Конституционно дело № 5/2021 г. е образувано по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 7. 8. 2007 г., посл. изм. бр. 80 от 24. 9. 2021 г., ЗСВ); на чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 2, т. 3 в частта, „когато това е разпоредено от главния прокурор“ и т. 4; и на свързаните с тях разпоредби на чл. 13, ал. 1 в частта „при главния прокурор“ и ал. 4; на чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн. ДВ, бр. 103 от 23. 11. 2004 г., в сила от 24. 5. 2005 г., посл. изм. бр. 80 от 24. 9. 2021 г., ЗЗЛЗВНП).

В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на чл. 4, ал. 1, чл. 8, чл. 117, ал. 2 и 3, чл. 126, ал. 2 и чл. 127 от Конституцията.

В закрито заседание, състояло се на 20 май 2021 г., Конституционният съд е допуснал конституционно дело № 5/2021 г. за разглеждане по същество.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) заинтересувани институции становище по делото са представили: главният прокурор, Министерският съвет, министърът на правосъдието, министърът на вътрешните работи, Висшият съдебен съвет и Висшият адвокатски съвет.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС неправителствени организации становище по делото са представили: Съюзът на юристите в България и сдружение „Български адвокати за правата но човека“.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС изтъкнати специалисти от науката и практиката писмено правно мнение е представил проф. д.ю.н. Васил Мръчков.

На 15 септември 2021 г. Народното събрание приема Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн. ДВ, бр. 80 от 24. 9. 2021 г.). Този закон изменя оспорваните по настоящото дело чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 7. 8. 2007 г., посл. изм. бр. 80 от 24. 9. 2021 г.) и чл. 13, ал. 1, и ал. 2, чл. 14, ал. 1 и ал. 2; чл. 13, ал. 1 и ал. 4; чл. 14в от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн. ДВ, бр. 103 от 23. 11. 2004 г., в сила от 24. 5. 2005 г., посл. изм. бр. 80 от 24. 9. 2021 г.) и отменя чл. 14, ал. 3, т. 2, 3, 4 и чл. 14д, ал. 3 от същия закон.

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство е обнародван в ДВ, бр. 80 от 24. 9. 2021 г. и е влязъл в сила.

Конституционният съд приема, че отмяната на част от оспорените по настоящото дело разпоредби и измененията, водещи до промяна в смисъла на останалите оспорени разпоредби, водят до отпадане на предмета на делото. Поради това и в съответствие с разпоредбите на чл. 19 ЗКС и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 ПОДКС искането на президента на Република България следва да бъде отклонено, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд Конституционният съд:

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отклонява искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07. 08. 2007 г., посл. изм., бр. 80 от 24. 09. 2021 г., ЗСВ); чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 2, т. 3 в частта „когато това е разпоредено от главния прокурор“ и т. 4; както и на свързаните с тях разпоредби на чл. 13, ал. 1 в частта „при главния прокурор“ и ал. 4; чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн. ДВ, бр. 103 от 23. 11. 2004 г., в сила от 24. 05. 2005 г., посл. изм. бр. 80 от 24. 9. 2021 г.).

Прекратява производството по конституционно дело № 5 от 2021 г.

Връща искането на вносителя с препис от настоящото определение.

 

 

Председател:

 

                                                         Борис Велчев