Вид на акта
Определение
Дата
08-02-2022 г.
Към дело
19/2021

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1

 

София, 8 февруари 2022 г.

 

(обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2022 г.)

 

Конституционният съд в състав: председател - Павлина Панова, членове: Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Соня Янкулова при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 8 февруари 2022 г. конституционно дело № 19/ 2021 г., докладвано от съдията Надежда Джелепова.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията).

Делото е образувано на 23.08.2021 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 24 и чл. 86, ал. 1 и ал. 4 (в частта относно изпълнение на препоръките на Народното събрание и отправянето на препоръки към Прокуратурата на Република България) от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) (обн. ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.). С писмено уточнение от 9.09.2021 г. вносителят е конкретизирал петитума на искането си по отношение на чл. 86 ПОДНС, като е посочил, че оспорва ал. 1 само в частта „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“, а ал. 4 – само по отношение на второто изречение.

В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на чл. 8, чл. 84, т. 16 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията.

С определение от 14 септември 2021 г. Конституционният съд е допуснал искането на главния прокурор за разглеждане по същество.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) заинтересувани институции становище по делото са представили: Върховният касационен съд, министърът на правосъдието и Висшият съдебен съвет.

От поканените на основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС неправителствени организации становище по делото е постъпило от Съюза на съдиите в България.

Останалите конституирани заинтересувани институции и поканени организации и специалисти от науката и практиката не са представили писмени становища и правни мнения по делото.

На заседания на 47-ото Народно събрание, проведени на 16 и 17 декември 2021 г., е приет нов Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, който е обнародван в Държавен вестник, бр. 109 от 21.12.2021 г. и е влязъл в сила на същата дата. Съгласно § 13 от неговите преходни и заключителни разпоредби, този правилник отменя ПОДНС (обн. ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.).

Конституционният съд намира, че разпоредбите на отменения Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ. бр. 65 от 06.08.2021 г.) са престанали да бъдат действащо право и не са част от позитивния правен ред (в този смисъл Определение № 2/2015 г. по к.д. № 2/2015 г.). При това положение оспорените разпоредби, като част от отменения ПОДНС (обн. ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.), не могат да бъдат предмет на искане по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. С отмяната на ПОДНС (обн. ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.) отпада предметът на настоящото дело.

Поради това и съгласно чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането на главния прокурор следва да бъде отклонено, а производството по делото – прекратено.

 

По изложените съображения Конституционният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКЛОНЯВА искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 24, на чл. 86, ал. 1 в частта „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад“ и на чл. 86, ал. 4, изр. второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.; отм. ДВ бр. 109 от 21.12.2021г.).

 

ПРЕКРАТЯВА производството по конституционно дело № 19/ 2021 г.

 

ВРЪЩА искането на вносителя заедно с препис от определението.

 

 

                                                                                             Председател:

 

                                                                                                          Павлина Панова