Show the results

Help
Help

Decision № 4 case 3 / 2021

from: 2023-06-06 year
Reporter Nadezhda Dzhelepova
Dispositif
Не е допустимо приет от Народното събрание закон да бъде изменян, допълван или отменян, преди да е обнародван в Държавен вестник.
покажи акта

Decision № 4 case 3 / 2021

from: 2023-06-06 year
Reporter Nadezhda Dzhelepova
покажи акта

Decision № 15 case 6 / 2021

from: 2021-10-26 year
Reporter Krasimir Vlahov
Dispositif
Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.
покажи акта

Decision № 10 case 8 / 2021

from: 2021-09-28 year
Reporter Konstantin Penchev
Dispositif
Недопустимо е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, на изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл...
покажи акта

Decision № 12 case 1 / 2020

from: 2020-07-30 year
Reporter Mariana Karagiozova-Finkova
Dispositif
1. По въпрос първи от тълкувателното питане - Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна", използвано в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в Глава първа "Престъпления против Републиката", Раздел I "Измяна" от Особената част на Наказателния кодекс ? Съдържанието на понятието „държавна измяна" по чл...
покажи акта

Decision № 11 case 15 / 2019

from: 2020-07-23 year
Reporter Grozdan Iliev
Dispositif
Конституционната уредба на структурата и правомощията на съдебната власт, като цяло и на прокуратурата като нейна самостоятелна част, представлява комплекс от допълващи се и взаимно обвързани конституционни разпоредби, които следва да бъдат тълкувани като се държи сметка за конституционно установените в Основния закон принципи на правовата държава (чл...
покажи акта

Decision № 7 case 11 / 2019

from: 2020-06-30 year
Reporter Krasimir Vlahov
Dispositif
1. По тълкувателен въпрос № 1: Разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията изисква всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Съдебният акт е мотивиран, когато са известни съображенията за постановяването му...
покажи акта

Decision № 3 case 5 / 2019

from: 2020-04-28 year
Reporter Konstantin Penchev
Dispositif
Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от приемането или издаването им. По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага...
покажи акта

Decision № 8 case 13 / 2017

from: 2018-04-23 year
Reporter Stefka Stoeva
Dispositif
Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление...
покажи акта

Decision № 7 case 7 / 2017

from: 2018-04-19 year
Reporter Mariana Karagiozova-Finkova
Dispositif
1. По тълкувателен въпрос по т.1: Разпоредбите от смесените споразумения, сключени съвместно от Европейския съюз и държавите членки с трета страна, каквото е ВИТС, в частта им, която се отнася до правомощия на Европейския съюз, от момента на влизането им в сила, стават част от правото на Съюза и на това основание придобиват предимство пред нормите на вътрешното право, които им противоречат...
покажи акта

Decision № 3 case 9 / 2017

from: 2018-01-30 year
Reporter Philip Dimitrov
Dispositif
Изразът „с право на повторно назначение“ в разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията изключва възможността за назначаване на едно лице за административен ръководител на конкретен съд, прокуратура или следствена служба за повече от два мандата...
покажи акта

Decision № 6 case 15 / 2016

from: 2017-06-06 year
Reporter Tanya Raykovska
Dispositif
В обхвата на израза „други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“ по смисъла на чл...
покажи акта

Decision № 2 case 13 / 2016

from: 2017-02-07 year
Reporter Konstantin Penchev
Dispositif
Изискването на чл.126, ал.1 от Конституцията структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и степен на изброените в чл...
покажи акта

Decision № 14 case 12 / 2014

from: 2014-11-04 year
Reporter Rumen Nenkov
Dispositif
Разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България дава правото на законодателя по изключение при спазване на изискванията за съразмерност, включително задължителните за страната международни стандарти за достъп до съдебна защита, със закон да предвиди необжалваемост пред съд на изрично посочена категория административни актове само когато това е необходимо за опазване на основите на конституционния ред или на други особено важни обществeни интереси като осигуряването на отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната външна политика...
покажи акта

Decision № 14 case 12 / 2014

from: 2014-11-04 year
Reporter Rumen Nenkov
Dispositif
The Constitution vests the Legislature with power, by way of exception and with satisfaction of the requirements of proportionality, including the international standards of recourse to legal defense that are binding upon the country, to enact legislation that will make a definite category of administrative acts unappealable in court only if this is needed in order to protect the very foundation of the constitutional system or to defend other public interests of particular importance like national defense and national security and the application of the principles and the achievement of the goals of the country’s foreign policy...
покажи акта

Decision № 9 case 3 / 2014

from: 2014-07-03 year
Reporter Plamen Kirov
Dispositif
Във връзка с изпълнението на конституционните му функции по чл. 130, ал. 6 от Конституцията на Република България на Висшия съдебен съвет може със закон да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност...
покажи акта

Decision № 9 case 3 / 2014

from: 2014-07-03 year
Reporter Plamen Kirov
Dispositif
To enable the Supreme Judicial Council (SJC) to perform its Constitution-prescribed functions under Art. 130, para 6 of the Constitution a law may be passed to entrust the SJC with the competence to draft and pass secondary legislation.
покажи акта

Decision № 14 case 17 / 2013

from: 2013-12-18 year
Reporter Krasen Stoychev
Dispositif
Изброяването на основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на отделен народен представител, извършено в чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4 от Конституцията, не е изчерпателно. Основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител се съдържат и в чл...
покажи акта

Decision № 14 case 17 / 2013

from: 2013-12-18 year
Reporter Krasen Stoychev
Dispositif
The list of occurrences for an MP to cease to exercise prerogatives before the expiry of his or her term of office in Art. 72, para 1, items 1-4 of the Constitution is not complete. Reasons for an MP divestment are also laid out in Art. 65, para 1 of the Constitution providing the appropriate occurrences came to have relevance after the election. An MP’s prerogatives may cease before the expiry of his or her term of office solely upon reasons that are unambiguously given in the Constitution while the relevant provisions shall not be subject to latitudinarian interpretation...
покажи акта

Decision № 6 case 3 / 2012

from: 2012-04-11 year
Reporter Krasen Stoychev
Dispositif
1. Помилването по чл. 98, т. 11 от Конституцията е акт на президента, чиито правни последици водят до освобождаване от изтърпяване на наложено наказание. Те са единствената цел на помилването. То се прилага по отношение на лица, на които са наложени от съда наказания с влезли в сила присъди за извършени престъпления...
покажи акта

Decision № 6 case 3 / 2012

from: 2012-04-11 year
Reporter Krasen Stoychev
Dispositif
Pardon under Art. 98, item 11 of the Constitution is a presidential action whose legal effects lead to the disimprisonment of a person who serves a sentence. The pardoning power is exercised vis-à-vis persons with a definitive verdict of conviction for the crime they have committed. The earliest possibility to issue a pardoning act is the date on which the prison term begins...
покажи акта

Decision № 13 case 12 / 2010

from: 2010-12-15 year
Reporter Tsanka Tsankova
Dispositif
1. Мандатността е основен принцип на конституирането и функционирането на органи на публичната власт, което е съобразено с разделението на властите и правовата държава. Конституционното понятие мандат е установен период от време, в който орган на публичната власт осъществява правомощия, предвидени в Конституцията или в закон...
покажи акта

Decision № 13 case 12 / 2010

from: 2010-12-15 year
Reporter Tsanka Tsankova
покажи акта

Decision № 7 case 5 / 2010

from: 2010-05-25 year
Reporter Georgi Petkanov
Dispositif
Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не е закон, но по силата на Конституцията стои паралелно със закона в йерархията на нормативните актове.
покажи акта

Decision № 7 case 5 / 2010

from: 2010-05-25 year
Reporter Georgi Petkanov
покажи акта

Decision № 8 case 5 / 2007

from: 2007-07-12 year
Reporter Vasil Gotsev
Dispositif
Управлението на имуществото на съдебната власт от министъра на правосъдието, съгласно чл.130а,т.2 от Конституцията се осъществява при съблюдаване на баланса с чл. 117, ал. 2 и 3 от Конституцията и се отнася до това имущество, управлението на което от министъра не затруднява нормалното функциониране на съдебната власт, не препятства ефикасното упражняване на функциите й и не засяга в каквато и да било степен нейната независимост...
покажи акта

Decision № 8 case 5 / 2007

from: 2007-07-12 year
Reporter Vasil Gotsev
покажи акта

Decision № 8 case 7 / 2005

from: 2005-09-01 year
Reporter Lazar Gruev
Dispositif
Промени в Конституцията , концентрирани в рамките на съдебната власт, които са насочени към преструктуриране, оптимизиране от съдържателна гледна точка и прецизиране на отделни функции на нейни органи, поставяне на акценти или уточняване на техни правомощия или наименования, както и взаимодействието им с институции на другите власти, не представляват промяна във формата на държавно управление...
покажи акта

Decision № 3 case 2 / 2005

from: 2005-04-05 year
Reporter Vasil Gotsev
Dispositif
Правомощие да сезира Конституционния съд по чл. 150, ал. 1 от Конституцията имат пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, състоящи се от всички съдии и общите събрания на техните колегии...
покажи акта

Decision № 2 case 9 / 2004

from: 2005-02-10 year
Reporter Vladislav Slavov
Dispositif
Върховният съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, осъществяван от Върховния касационен съд, обхваща приложимите закони по всички категории съдебни дела, без тези, по които осъществява надзор Върховният административен съд и не е ограничен от инстанционната компетентност на съда...
покажи акта

Decision № 3 case 3 / 2004

from: 2004-07-05 year
Reporter Vasil Gotsev
Dispositif
Не представляват промяна във формата на държавно устройство и държавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията евентуални изменения в нея, отнасящи се до: - приеманите от органи на Европейския съюз актове с наднационално, пряко и универсално действие по отношение на Република България; - отпадането за гражданите на Европейския съюз на конституционната забрана за придобиване собственост върху земя от чужди граждани и юридически лица; - предвиждането на европейско гражданство и произтичащите от него последици; - приемането на разпоредби, възлагащи на български държавни органи да упражняват представителни функции в органите на Европейския съюз; - възможността за осъществяване на предварителен контрол от Народното събрание при изработване на актовете, приемани от органите на Европейския съюз; - предвиждане предаването на български граждани на чужда държава или международен съд за търсене на наказателна отговорност, уговорено в международен договор, по който Република България е страна, и - разширяване признаците на равноправие на българските граждани в съответствие с Хартата за основните права на Европейския съюз...
покажи акта

Decision № 3 case 3 / 2004

from: 2004-07-05 year
Reporter Lyudmil Neykov
Dispositif
Не представляват промяна във формата на държавно устройство и държавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията евентуални изменения в нея, отнасящи се до: - приеманите от органи на Европейския съюз актове с наднационално, пряко и универсално действие по отношение на Република България; - отпадането за гражданите на Европейския съюз на конституционната забрана за придобиване собственост върху земя от чужди граждани и юридически лица; - предвиждането на европейско гражданство и произтичащите от него последици; - приемането на разпоредби, възлагащи на български държавни органи да упражняват представителни функции в органите на Европейския съюз; - възможността за осъществяване на предварителен контрол от Народното събрание при изработване на актовете, приемани от органите на Европейския съюз; - предвиждане предаването на български граждани на чужда държава или международен съд за търсене на наказателна отговорност, уговорено в международен договор, по който Република България е страна, и - разширяване признаците на равноправие на българските граждани в съответствие с Хартата за основните права на Европейския съюз...
покажи акта

Decision № 1 case 1 / 2004

from: 2004-03-23 year
Reporter Stefanka Stoyanova
Dispositif
Назначаването от президента на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор по чл. 129, ал. 2 от Конституцията е за срок от седем години, независимо от срока, в който са упражнявали правомощията си назначените преди тях лица...
покажи акта

Decision № 8 case 6 / 2003

from: 2003-06-05 year
Reporter Lazar Gruev
Dispositif
Изискването на чл. 81, ал. 3 от Конституцията, че „гласуването е лично", представлява основополагащ в работата на Народното събрание конституционен принцип. Независимо от вида и конкретно избрания начин на гласуване правото на всеки народен представител да участва в него е лично конституционно право, което е недопустимо да бъде упражнено от другиго...
покажи акта

Decision № 3 case 22 / 2002

from: 2003-04-10 year
Reporter Vasil Gotsev
Dispositif
1. Териториалната цялост и установеният от Конституцията унитарен характер на държавата с местно самоуправление при недопускане на автономни териториални образувания съставляват формата на държавно устройство по смисъла на чл...
покажи акта

Decision № 1 case 1 / 2003

from: 2003-02-04 year
Reporter Margarita Zlatareva
Dispositif
1. Войските на политически или военен съюз, на държави-членки на този съюз или на съюзни държави по ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България международен договор с политически или военен характер не са чужди войски по смисъла на чл...
покажи акта

Decision № 11 case 18 / 2002

from: 2002-11-14 year
Reporter Nedelcho Beronov
Dispositif
А. 1. Конституцията в чл.8 и чл.117 прогласява разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Тези принципи изключват възможността Министерският съвет директно или чрез други органи да упражнява правомощията по стопанисването на държавното имущество, предоставено по чл...
покажи акта

Decision № 2 case 2 / 2002

from: 2002-03-28 year
Reporter Margarita Zlatareva
Dispositif
Предложението на Министерския съвет и предложението на Висшия съдебен съвет до президента на републиката за назначаване и освобождаване на лицата по чл.98, т.6, чл.100, ал.2 и чл.129, ал.2 от Конституцията служат за осъществяване на взаимодействие между два конституционно определени органи на държавата...
покажи акта

Decision № 2 case 2 / 2002

from: 2002-03-28 year
Reporter Margarita Zlatareva
покажи акта

Decision № 18 case 15 / 2001

from: 2001-10-25 year
Reporter Stefanka Stoyanova
Dispositif
Несъвместимостта по чл.113, ал.1 от Конституцията изключва заемането на длъжността кмет на община от членове на Министерския съвет и това ограничение за съвместяване не отпада при ползването на отпуск от заемащите тази длъжност...
покажи акта

Decision № 9 case 9 / 2001

from: 2001-05-08 year
Reporter Lyudmil Neykov
Dispositif
Разпоредбата на чл.65, ал.2 от Конституцията не се отнася за министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите. Те са политически фигури и органи на управление, които осъществяват вътрешната и външната политика на Република България...
покажи акта

Decision № 6 case 17 / 2000

from: 2001-03-29 year
Reporter Zhivan Belchev
Dispositif
Съгласно чл. 106 от Конституцията Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет за съответната година, като упражнява управленска дейност, непосредствено възложена му със закон...
покажи акта

Decision № 5 case 5 / 2001

from: 2001-03-22 year
Reporter Todor Todorov
Dispositif
Четиригодишният срок по чл.64, ал.1 от Конституцията започва да тече от датата на изборите за Народно събрание.
покажи акта

Decision № 3 case 16 / 2000

from: 2001-02-08 year
Reporter Margarita Zlatareva
Dispositif
Български гражданин, кандидат за президент “е живял последните пет години в страната” по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията, когато фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора...
покажи акта

Decision № 9 case 6 / 2000

from: 2000-09-21 year
Reporter Aleksandar Arabadzhiev
Dispositif
Конституцията урежда местното самоуправление като форма на децентрализация на държавната власт с цел повишаване ролята на самоуправляващите се общности при решаване на въпроси от местно значение...
покажи акта

Decision № 8 case 9 / 2000

from: 2000-09-21 year
Reporter Asen Manov
Dispositif
При предсрочно прекратяване на мандата на съдия в Конституционния съд в случая по чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията, т.е. поради смърт на съдията, на неговото място се избира, респ. назначава, друг съдия от съответната квота за срок до края на мандата на починалия съдия...
покажи акта

Decision № 6 case 8 / 2000

from: 2000-09-19 year
Reporter Stefanka Stoyanova
Dispositif
Държавният монопол е конституционно установеното в чл. 18, ал. 4 от Конституцията правомощие на Народното събрание със закон да предоставя изключителни права за осъществяване на изчерпателно изброените в същата разпоредба дейности, като посочи конкретните публични или частни правни субекти или признаците, характеризиращи кръга от такива субекти, които могат да получат концесия или разрешение за упражняване на съответната дейност...
покажи акта

Decision № 16 case 10 / 1999

from: 1999-10-19 year
Reporter Nedelcho Beronov
Dispositif
По смисъла на чл.130, ал.4 от Конституцията изборен член на Висшия съдебен съвет независимо от това колко време е участвал в него и на какво основание е прекратено неговото участие не може да бъде преизбиран веднага в следващ състав на Висшия съдебен съвет...
покажи акта

Decision № 6 case 5 / 1999

from: 1999-04-22 year
Reporter Georgi Markov
Dispositif
Народното събрание по силата на чл.85, ал.1, т.1 от Конституцията има изключителна компетентност да ратифицира със закон международните договори, които имат политически или военен характер...
покажи акта

Decision № 23 case 14 / 1998

from: 1998-09-25 year
Reporter Stanislav Dimitrov
Dispositif
1. Президентът по смисъла на чл.100, ал.1 от Конституцията е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България както във военно, така и в мирно време. 2. В качеството си на държавен глава, олицетворяващ единството на нацията, върховен главнокомандващ и възглавяващ въз основа на чл...
покажи акта

Decision № 18 case 17 / 1998

from: 1998-06-30 year
Reporter Nedelcho Beronov
Dispositif
Суверенните права на държавата по чл.18, ал.2 и 3 от Конституцията, предвид тяхната специфика, могат да бъдат упражнявани както чрез предоставяне на концесии, така и чрез даване на разрешения (лицензии), като законът определя кой режим да се прилага...
покажи акта

Decision № 10 case 8 / 1998

from: 1998-04-29 year
Reporter Asen Manov
Dispositif
По смисъла на чл.119, ал.1 от Конституцията като трета, касационна инстанция за делата на военните съдилища действа Върховният касационен съд, без да е предвидено обособяването на специално поделение (колегия, отделение), което да разглежда тези дела...
покажи акта

Decision № 8 case 3 / 1998

from: 1998-04-02 year
Reporter Stanislav Dimitrov
Dispositif
1. Въвеждането на системата на здравното осигуряване на гражданите, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, което трябва да стане със закон (чл.52, ал.1 от Конституцията) не е необходимо условие за създаването на нормативна уредба за ползване на платена медицинска помощ в публичните здравни заведения по избор на гражданите при сега действащото законодателство...
покажи акта

Decision № 16 case 8 / 1997

from: 1997-11-06 year
Reporter Dimitar Gochev
Dispositif
Изразът "прекъсват изпълнението" по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Конституцията означава, че кандидатът за народен представител след регистрацията си запазва заеманата от него държавна служба, но не упражнява функциите й...
покажи акта

Decision № 11 case 4 / 1997

from: 1997-09-25 year
Reporter Pencho Penev
Dispositif
Изразът "национално значение", употребен в чл. 18, ал. 1 от Конституцията, се отнася само до парковете. Публичноправната значимост и всеобща полезност е универсално понятие и се отнася до всички обекти и ресурси, посочени чл...
покажи акта

Decision № 18 case 22 / 1996

from: 1996-10-22 year
Reporter Tsanko Hadzhistoychev
Dispositif
Разпоредбата на чл.93, ал.3 от Конституцията определя условията, при които може да бъде избран президент на републиката още в първия тур. Изисква се: а) кандидат да е получил повече от половината действителни гласове и б) в гласуването да са участвали повече от половината избиратели...
покажи акта

Decision № 14 case 15 / 1996

from: 1996-09-24 year
Reporter Georgi Markov
Dispositif
Правото на стачка е основно право на работниците и служителите, признато им изрично с разпоредбата на чл.50 от Конституцията. То е средство за защита на техните колективни икономически и социални интереси и конституционна гаранция, че България ще се развива като демократична и социална държава...
покажи акта

Decision № 13 case 11 / 1996

from: 1996-07-25 year
Reporter Pencho Penev
Dispositif
I. 1. Изброените в чл.102, ал.3 от Конституцията укази на президента са израз на неговите дискреционни правомощия, поради което те не се нуждаят от приподписване. Изброяването им не е изчерпателно...
покажи акта

Decision № 12 case 13 / 1996

from: 1996-07-23 year
Reporter Ivan Grigorov
Dispositif
Разпоредбата на чл.93, ал.2 от Конституцията на Република България поставя условието президентът на републиката да е български гражданин и да е станал такъв по рождение. Българско гражданство по рождение (по произход или по месторождение) се придобива по право в момента на раждането и не се предшества от каквото и да е друго гражданство...
покажи акта

Decision № 7 case 1 / 1996

from: 1996-06-04 year
Reporter Aleksandar Arabadzhiev
Dispositif
Разпоредбите на чл.39, чл.40 и чл.41 от Конституцията на Република България утвърждават като основни права на личността правото свободно да се изразява и разпространява мнение и правото да се търси, получава и разпространява информация...
покажи акта

Decision № 2 case 26 / 1995

from: 1996-02-06 year
Reporter Milcho Kostov
Dispositif
В чл.18, ал.1, 2 и 3 от Конституцията са изброени изчерпателно обектите, които са изключителна държавна собственост или спрямо които държавата упражнява суверенни права. В чл.18, ал.4 от Конституцията са изброени изчерпателно стопанските дейности, в сферата на които държавата със закон може да установи монопол...
покажи акта

Decision № 25 case 27 / 1995

from: 1995-12-21 year
Reporter Stanislav Dimitrov
Dispositif
Президентът е висш едноличен държавен орган. Като държавен глава той олицетворява единството на нацията. Държавният глава не е деполитизиран държавен орган. Той може да издава актове със съществени политически последици, да прави изявления и обръщения с важно политическо значение...
покажи акта

Decision № 23 case 20 / 1995

from: 1995-11-09 year
Reporter Pencho Penev
Dispositif
Разрешаването на изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната по смисъла на чл. 84, т. 11 от Конституцията е от изключителна компетентност на Народното събрание тогава, когато то се осъществява с военна или военнополитическа цел...
покажи акта

Decision № 22 case 25 / 1995

from: 1995-10-31 year
Reporter Mladen Danailov
Dispositif
Когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда...
покажи акта

Decision № 21 case 18 / 1995

from: 1995-10-26 year
Reporter Todor Todorov
Dispositif
Съгласно чл.120, ал.2 от Конституцията, гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително вътрешнослужебните, щом тези актове нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени изрично със закон от съдебно обжалване...
покажи акта

Decision № 17 case 13 / 1995

from: 1995-10-03 year
Reporter Milcho Kostov
Dispositif
Висшият съдебен съвет има самостоятелен бюджет, който се гласува от Народното събрание в цялото свое съдържание като бюджет на орган на съдебната власт. Бюджетът на Република България трябва да осигурява средства за функциониране на установените в Конституцията държавни институции, в това число и на органите на съдебната власт, като се държи сметка за разделението на властите и правомощията им...
покажи акта

Decision № 14 case 23 / 1995

from: 1995-09-12 year
Reporter Aleksandar Arabadzhiev
Dispositif
Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество по чл.106 от Конституцията по начин, който е в съответствие с йерархията и компетентността на държавните органи и не накърнява техния престиж...
покажи акта

Decision № 1 case 5 / 1995

from: 1995-04-04 year
Reporter Nikolay Pavlov
Dispositif
Разпоредбата на чл.164 от Конституцията определя основните елементи на държавния герб на Република България. Не съществува конституционна забрана Народното събрание да приеме други елементи към основните при утвърждаване на държавния герб...
покажи акта

Decision № 11 case 16 / 1994

from: 1994-10-20 year
Reporter Pencho Penev
Dispositif
Когато в текста, чието тълкуване се иска, липсва противоречие или неяснота, които да налагат отстраняването им по пътя на тълкуването то е недопустимо по смисъла на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд...
покажи акта

Decision № 10 case 4 / 1994

from: 1994-10-06 year
Reporter Pencho Penev
Dispositif
По силата на непосредственото действие на разпоредбите на Конституцията всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси...
покажи акта

Decision № 6 case 6 / 1994

from: 1994-07-12 year
Reporter Neno Nenovski
Dispositif
Понятието „чужди войски“ включва личния състав на всяка организирана военна единица или група от който и да е род и вид войска на чужда държава или международна организация заедно с бойната и техника и военното и имущество...
покажи акта

Decision № 5 case 3 / 1994

from: 1994-07-07 year
Dispositif
Министерският съвет в рамките на своята компетентност в съответствие с чл. 105, ал. 2 от Конституцията може да учредява административни органи, които не са предвидени от Конституцията, включително и централни ведомства без ранг на министерства...
покажи акта

Decision № 4 case 8 / 1994

from: 1994-06-21 year
Reporter Aleksandar Arabadzhiev
Dispositif
Възможно е правителството да продължи да упражнява пълномощията си и след като са прекратени пълномощията на парламента, който го е избрал. В случай, че Народното събрание гласува недоверие на Министерския съвет или на министър-председателя, както и ако исканото доверие не бъде получено, министър-председателят е конституционно задължен да подаде оставката на правителството...
покажи акта

Decision № 3 case 1 / 1994

from: 1994-05-17 year
Reporter Nikolay Pavlov
Dispositif
Съдиите, прокурорите и следователите се ползват от правото на защита. Актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат техни права, като административни актове могат да бъдат обжалвани освен по реда на Закона за Висшия съдебен съвет и пред Върховния съд по реда на Закона за административното производство...
покажи акта

Decision № 19 case 11 / 1993

from: 1993-12-21 year
Reporter Teodor Chipev
Dispositif
Частна е собствеността на гражданите и юридическите лица. Собствеността на държавата и общините е публична и частна. Изключителната собственост на държавата върху обектите, посочени в чл. 18, ал...
покажи акта

Decision № 18 case 19 / 1993

from: 1993-12-16 year
Reporter Milcho Kostov
Dispositif
Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Органите на изпълнителната власт (Министерски съвет, Министерство на финансите) не упражняват компетентности в процеса на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета...
покажи акта

Decision № 17 case 14 / 1993

from: 1993-12-09 year
Reporter Pencho Penev
Dispositif
Преценката за биологично силно действие на всяко вещество, за чието производство се иска със закон въвеждане на режима, предвиден в чл. 18, ал. 4 от Конституцията, следва да се прави конкретно след установяване на точните му химически и токсикологически характеристики...
покажи акта

Decision № 16 case 18 / 1993

from: 1993-10-26 year
Reporter Mladen Danailov
Dispositif
Министерският съвет е компетентният орган да преобразува и закрива централни ведомства без ранг на министерства, създадени от бившия Държавен съвет на основание чл. 93, т. 16 от Конституцията от 1971 г...
покажи акта

Decision № 13 case 13 / 1993

from: 1993-07-22 year
Reporter Milena Zhabinska
Dispositif
Върховният съд е компетентен да упражнява правомощията на Върховен административен съд по чл.125 ал.2 от Конституцията до приемане на новите процесуални и устройствени закони.
покажи акта

Decision № 8 case 5 / 1993

from: 1993-05-06 year
Reporter Aleksandar Arabadzhiev
Dispositif
Качеството на кандидата се запазва докато е възможно по определения от закона ред да заеме овакантен мандат или да замести избран за министър народен представител. То не се изгубва поради това, че самият той е народен представител при условията на чл...
покажи акта

Decision № 5 case 6 / 1993

from: 1993-04-06 year
Reporter Neno Nenovski
Dispositif
Съвместяването на депутатския мандат с участие в различни правителствени органи – комисии, съвети, агенции и други като комисии, центрове, институти е забранено от чл.68 ал.1 от конституцията...
покажи акта

Decision № 4 case 3 / 1993

from: 1993-03-30 year
Reporter Pencho Penev
Dispositif
За Председател на ОС на ООН може да се избере само ръководител или член на делегацията на някоя от страните членки. Спецификата в статута му на председател не се отразява на служебното му качество, което води до несъвместимост с положението на народен представител по смисъла на чл...
покажи акта

Decision № 20 case 30 / 1992

from: 1992-12-23 year
Reporter Aleksandar Arabadzhiev
Dispositif
I. По съставянето на ново правителство При повече от една парламентарна група по ал. 3 на чл. 99 от Конституцията президентът не е ограничен от числеността на парламентарните групи и не е длъжен да възложи проучвателен мандат на посочени от всяка от тях кандидати за министър-председател...
покажи акта

Decision № 19 case 28 / 1992

from: 1992-12-15 year
Reporter Nikolay Pavlov
Dispositif
Когато пълномощията на председателя на Народното събрание са предсрочно прекратени: 1/ Народното събрание може да овласти заместник-председател да изпълнява функциите на председател; 2/Действията на Народното събрание са валидни, щом заседанията са ръководени от заместник-председател, избран по реда на чл...
покажи акта

Decision № 14 case 14 / 1992

from: 1992-11-10 year
Reporter Milena Zhabinska
Dispositif
1. Равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове. 2. Социалните признаци за недопускане ограничения на правата или предоставяне на привилегии са посочени в чл...
покажи акта

Decision № 14 case 14 / 1992

from: 1992-11-10 year
Reporter Milena Zhabinska
покажи акта

Decision № 13 case 27 / 1992

from: 1992-10-22 year
Reporter Stanislav Dimitrov
Dispositif
Когато Народното събрание е отхвърлило предложение за гласуване на недоверие на Министерския съвет за цялостната му политика, не може да се прави ново предложение за недоверие в шестмесечния срок по чл...
покажи акта

Decision № 10 case 13 / 1992

from: 1992-07-27 year
Reporter Mladen Danailov
Dispositif
I 1. Имунитетът на народните представители обхваща наказателната им неотговорност по чл. 69 от Конституцията и наказателната им неприкосновеност по чл. 70 от Конституцията. Народният представител не може да се отказва от имунитета си...
покажи акта

Decision № 10 case 13 / 1992

from: 1992-07-27 year
Reporter Stanislav Dimitrov
Dispositif
I 1. Имунитетът на народните представители обхваща наказателната им неотговорност по чл. 69 от Конституцията и наказателната им неприкосновеност по чл. 70 от Конституцията. Народният представител не може да се отказва от имунитета си...
покажи акта

Decision № 10 case 13 / 1992

from: 1992-07-27 year
Reporter Mladen Danailov
покажи акта

Decision № 10 case 13 / 1992

from: 1992-07-27 year
Reporter Stanislav Dimitrov
покажи акта

Decision № 7 case 6 / 1992

from: 1992-07-02 year
Reporter Mladen Danailov
Dispositif
1. Международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, но необнародвани в "Държавен вестник", не са част от вътрешното право на страната, освен ако са приети и ратифицирани преди сега действащата Конституция и по съществуващия при ратификацията им ред обнародването им не е било задължително...
покажи акта

Decision № 7 case 6 / 1992

from: 1992-07-02 year
Reporter Mladen Danailov
покажи акта

Decision № 5 case 11 / 1992

from: 1992-06-11 year
Reporter Tsanko Hadzhistoychev
Dispositif
1. Правото на вероизповедание е абсолютно лично, ненакърнимо и основно право на всеки български гражданин. То е ценност от висш порядък. Без гарантираното му упражняване е немислимо съществуването на гражданското общество...
покажи акта

Decision № 5 case 11 / 1992

from: 1992-06-11 year
Reporter Pencho Penev
Dispositif
1. Правото на вероизповедание е абсолютно лично, ненакърнимо и основно право на всеки български гражданин. То е ценност от висш порядък. Без гарантираното му упражняване е немислимо съществуването на гражданското общество...
покажи акта

Decision № 5 case 11 / 1992

from: 1992-06-11 year
Reporter Tsanko Hadzhistoychev
покажи акта

Decision № 5 case 11 / 1992

from: 1992-06-11 year
Reporter Pencho Penev
покажи акта

Decision № 1 case 18 / 1991

from: 1992-01-16 year
Reporter Milena Zhabinska
Dispositif
Народните представители, неположили клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията, не са встъпили в изпълнение на пълномощията си.
покажи акта

Decision № 2 case 24 / 1991

from: 1991-12-13 year
Reporter Teodor Chipev
Dispositif
Пълномощията на президента не се прекратяват на основание чл.97 от Конституцията, когато той се кандидатира за участие в президентски избори.
покажи акта