Rapporteur
Милена Жабинска
Author of request
президента на републиката

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

Adminissibility resolution:
Оpinion of interested parties:
Other resolutions:
Dissenting opinion on a decision:

Resolution - 14

1. Равенството на всички граждани пред закона по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове.

2. Социалните признаци за недопускане ограничения на правата или предоставяне на привилегии са посочени в чл. 6, ал. 2 от Конституцията изчерпателно.

3. Привилегии, основани на посочените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията социални признаци, са нарушения на принципа за равенство на всички граждани пред закона.