Rapporteur
Асен Манов
Author of request
49 народни представители от ХХХVІІІ Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията относно мандата на съдия от Конституционния съд, който е встъпил на мястото на починал член на същия съд

Resolution - 8

При предсрочно прекратяване на мандата на съдия в Конституционния съд в случая по чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията, т.е. поради смърт на съдията, на неговото място се избира, респ. назначава, друг съдия от съответната квота за срок до края на мандата на починалия съдия.