Rapporteur
Живан Белчев
Author of request
61 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл.106 във връзка с чл.84, т.2 и чл.87, ал.2 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на чл.35, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет

Resolution - 6

Съгласно чл. 106 от Конституцията Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет за съответната година, като упражнява управленска дейност, непосредствено възложена му със закон. Той може да изразходва повече средства от гласуваните в Закона за държавния бюджет без разрешение на Народното събрание, когато за това изрично е оправомощен със закон при условията, посочени в него. Управлението на държавния бюджет е един динамичен процес, непосредствено свързан с изпълнението и отчитането на държавния бюджет, както и с регламентиране взаимоотношенията на държавния бюджет с местните бюджети и на държавното обществено осигуряване, и условията за създаване и използване на извънбюджетни средства на бюджетните организации.