Rapporteur
Николай Павлов
Author of request
54 народни представители от 36-ото Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 77, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Adminissibility resolution:
Оpinion of interested parties:
Other resolutions:

Resolution - 19

Когато пълномощията на председателя на Народното събрание са предсрочно прекратени:

1. Народното събрание може да овласти заместник-председател да изпълнява функциите на председател;

2. действията на Народното събрание са валидни щом заседанията са ръководени от заместник-председател, избран по реда на чл. 76, ал. 3 от Конституцията;

3. изборът на нов председател на Народното събрание се извършва по общия ред, по който Народното събрание приема своите решения.