Rapporteur
Неделчо Беронов
Author of request
Пленума на Върховния касационен съд.

Purpose of the request

Тълкуване на чл.106, чл.8 и чл.117, ал.2 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на § 49, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който е създадена нова ал.2 на чл.139б от Закона за съдебната власт

Adminissibility resolution:
Dissenting opinion on a decision:

Resolution - 11

А. 1. Конституцията в чл.8 и чл.117 прогласява разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Тези принципи изключват възможността Министерският съвет директно или чрез други органи да упражнява правомощията по стопанисването на държавното имущество, предоставено по чл.106 от Конституцията на съдебната власт за осъществяване на нейните функции.

2. Терминът “организира”, употребен в чл.106 от Конституцията относно държавното имущество, необходимо за функционирането на съдебната власт, означава, че изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет или на определен от него министър или друг държавен орган може да организира стопанисването на такова имущество единствено като го предоставя изключително и само на органите на съдебната власт.

3. Понятието “независима”, употребено за съдебната власт в чл.117, ал.2 от Конституцията, включва и независимостта в стопанисването на предоставеното й имущество.

 Б. Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 49, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр.74 от 30.07.2002 г.), с който е създадена нова алинея 2 на чл.139б от Закона за съдебната власт.