Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
Главният прокурор

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на решението на Великото народно събрание от 22.12. 1990 г. за приемане на Основни положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 16

БНТ и БНР са общонационални, свободни от цензура и автономни институти. Тяхната свобода е гарантирана с чл.40, ал.1 от Конституцията. Даването на "мнение" за програмната схема на националните телевизия и радио от парламента или неговите комисии създава възможност за влияние върху програмата им от политическата сила, която има парламентарно мнозинство. Това е недопустимо от гледна точка на чл.39, чл.40 и чл.41 на основния закон. Комисията по радио, телевизия и БТА е натоварена и с несвойствена функция по оперативното управление на бюджетните средства, отредени на двете медии. Тази разпоредба нарушава не само свободата на двата института, но и чл.79, ал.2 от Конституцията, според който комисиите са помощни органи на законодателната власт. Въпросът, кои държавни органи, при какви обстоятелства и обем могат да имат гарантирано ефирно време по БНТ и БНР, следва да намери законодателно решение, като се държи сметка за правомощията им, разделението на властите и свободата на словото и средствата за масова информация.