Вид на акта
Определение
Дата
18-07-1995 г.
Към дело
Определение от 18 юли 1995 г. по к.д. № 19/95 г. Обстоятелството, че се атакува акт на висшия законодателен орган, приет преди влизане в сила на новата Конституция, не e пречка за допустимостта на искането

С ъ с т а в: Асен Манов - председател, Младен Данаилов, Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Николай Павлов, Димитър Гочев ,Иван Григоров, Пенчо Пенев, Тодор Тодоров, Александър Арабаджиев, Георги Марков - докладчик

Делото е образувано на 14 юли 1995 г. по искане на главния прокурор на Република България. Иска се установяване на противоконституционност на решението на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската телевизия и на Българското радио (ДВ, бр. 3 от 1991 г.).

Поддържа се, че са нарушени чл.40, ал.1; чл.79, ал.2 и чл.8 от Основния закон. Твърди се, че Комисията по радиото, телевизията и БТА към Народното събрание е станала орган на управление на тези държавни медии. Атакуваното решение й дава, противно на разпоредбите на Конституцията, правото да определя тяхната структура и правила на дейност, да утвърждава колективните им ръководни органи, да дава мнение за програмните им схеми и пр. Сочи се също, че комисиите са помощни органи на Народното събрание и не могат да взимат самостоятелни решения, подменящи вота на пленарната зала - чл.79, ал.2 от Конституцията, както и че в нарушение на чл.8 от същата е осигурено телевизионно време на законодателната и изпълнителната власт, а е лишено от такова съдебната.

Производството по делото е във фазата по допустимостта. То е образувано по искане на субект, по чиято инициатива Конституционният съд може да бъде сезиран (чл.150, ал.1 от Конституцията) и по въпрос от компетентността на съда - да установи противиконституционност на решение на парламента.

Обстоятелството, че се атакува акт на висшия законодателен орган, приет преди влизане в сила на новата Конституция, в случая не може да постави пречка за допустимостта на искането.

По изложените съображения и на основание чл.19, ал.1 и чл.18, ал.2 ЗКС, Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на решението на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската телевизия и на Българското радио (ДВ, бр. 3 от 1991 г.).