Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
19-09-1995 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Младен Данаилов

Считам, че Решение № 16 от 19 септември 1995 г. по к.д. № 19/95 г. в частта, с която Конституционният съд обявява за противоконституционни вторите изречения на абзаци 2 и 7 на решението от 22 декември 1990 г. на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската телевизия и на Българското радио (БНТ и БНР) (ДВ, бр.3/1991 г.; изм. ДВ, бр.10/1993 г.) е необосновано.

Според § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията правомощията на Великото народно събрание спрямо БНТ и БНР съгласно Основните положения на временния статут на БНТ и БНР се предоставят за осъществяване на Народното събрание до създаване на нова законодателна уредба.

В обстоятелствената част на решението за приемане на Основните положения на временния статут на БНТ и БНР те са обявени за национални, автономни, информационни и културни институции. Посочени са целите и задачите им, от които трябва да се ръководят при осъществяване на своята дейност, и се поставят под парламентарен контрол чрез Постоянната комисия за радио и телевизия.

Според вторите изречения на абзаци 2 и 7 на решението дейността на БНТ и БНР като автономни институции се наблюдава пряко от Народното събрание чрез Постоянната комисия за радио и телевизия и пожеланията и препоръките на ръководителите на държавните ведомства, партиите, организациите и институциите за промени в дейността на тези институции трябва да се отнасят до тази комисия.

В мотивите на решението си съдът не е изложил съображения, от които да се види защо съдържанието на тези две изречения на абзаци 2 и 7 са противоконституционни. Конституционният съд е изходил от това, че правомощието на Народното събрание да избира директорите на двете институции превръщало парламента и комисиите в техни органи на управление, което е противоконституционно, тъй като според чл.40, ал.1 от Конституцията средствата за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

Този извод е необоснован. С решението за приемане на Основните положения на временния статут на БНТ и БНР е установен парламентарен контрол върху тяхната дейност чрез Постоянната комисия за радио и телевизия, и на парламента е предоставено правомощието да избира и освобождава от длъжност председателите на тези институции. На Постоянната комисия за радио и телевизия е възложено да наблюдава дейността на тези институции и да предлага на парламента кандидатурите за председатели на радиото и телевизията. Тези правомощия на Комисията по необходимост налагат тя да провежда пряко наблюдение върху дейността на двете институции, за да може по-добре да подготви нормативните актове, отнасящи се до тяхната дейност. Извършването на наблюдението чрез Постоянната комисия за радио и телевизия изключва участието на други органи в него, което се потвърждава не само от съдържанието на абзац 2 на решението на Великото народно събрание за приемане на Основните положения за временният статут на БНТ и БНР, но и от това на абзац 7, който изключва пряката намеса на ръководителите на държавните ведомства, партиите, организациите и институциите в работата на телевизията и радиото. Затова и всички пожелания и препоръки за промени в дейността на тези институции трябва да се отнасят до тази комисия, която да ги обобщава и има предвид при подготовката и изготвянето на нормативните актове, свързани с телевизията и радиото. Тези действия на Комисията за радио и телевизия не са управленчески действия и вмешателство в работата на двете национални институции и не са посегателство върху тяхната автономия. При това положение вторите изречения на абзаци 2 и 7 не са противоконституционни.