Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
19-09-1995 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Цанко Хаджистойчев

Особеното мнение се отнася за абзац 9, буква "е" от Основните положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио. Разпоредбата гласи, че Постоянната комисия по радио и телевизия периодично изслушва генералните директори на БНТ и БНР.

Разпоредбата не е противоконституционна.

Съгласно абзац 9, буква "а" комисията подготвя и внася пред законодателния орган законопроекти и решения, свързани с работата на телевизията и радиото. Тя му предлага кандидатури за генерални директори на тези институти, прави предложения за тяхното избиране и освобождаване - абзац 9, буква "б" и абзац 10 от Основните положения. Конституционният съд не счита, и с право, тези разпоредби за неконституционни.

За да изпълнява функциите си Комисията по радиото и телевизията трябва по необходимост да осъществява контакти с БНТ и БНР, респ. с генералните им директори чрез периодичното им изслушване. От това, че разпоредбите, с които са й възложени правомощията, не са противоконституционни произтича, че коментираната разпоредба е конституционосъобразна. Тя е функционално и логично свързана с тях.

Конституционният съд неправилно приема според мен разпоредбата на абзац 9, буква "е" от Основните положения за противоконституционна, поради което подписах решението в тази му част с особено мнение.