Докладчик
Янаки Стоилов
Подател на искането
състав на РС - Козлодуй

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 16а от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 63 от 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 2023 г.) и на чл. 64, ал. 3, изречение второ от Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 102 от 2023 г.).

разпореждане:
отговор на разпореждане: