Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
51 народни представители от 38-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.9, ал.1, т.1 и 5, ал.2 и 4; чл.21, ал.5; чл.52, ал.7; чл.65, ал.4 и § 18 от Закона за банките

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 18

Принципът на правовата държава не изключва правото на законодателя да установява конкретни изисквания за заемане на определени длъжности. За да защити обществения интерес от стабилна банкова и финансова система в страната, Народното събрание разполага с правото да въведе определени образователни изисквания за заемане на ръководни длъжности в сферата на банковата дейност. Защитата на банковата тайна няма абсолютен характер и може да бъде ограничавана в обществен интерес. При дружествата с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, държавата като собственик със закон разрешава разкриване на съответната информация, когато това е поискано в интерес на борбата с престъпността и охраната на обществения ред като основна конституционна ценност.