Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.33, ал.5 от Закона за облагане на доходите на физическите лица - нов, обн., ДВ, бр.110 от 2001 г.

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 8

Данъците се установяват и техният размер се определя от Народното събрание, съгласно чл.84, т.3 от Конституцията на Република България. При това данъчните задължения могат да се определят само със закон, както сочи чл.60, ал.1 от основния закон. Този конституционен принцип е посочен и в решенията на Конституционния съд № 3 по к.д. № 2 от 1996 г. и № 6 по к.д. № 4 от 1998 г. Конституцията определя две категории данъци – съобразно с това дали са на базата на имуществото на данъчно задължените субекти или на основание на техните доходи (чл.60, ал.1). Както приема Конституционният съд в Решение № 9 по к.д. № 9 от 1996 г. недопустимо е елементите, които определят размера на данъците от едната категория да се използват при определяне на размера на другата категория данъци. Използваното понятие (“брутна площ на съответния обект”) за определяне на допълнителния размер на патентния данък не е елемент на имуществен данък. Брутната площ, върху която се осъществяват дейностите по чл. 31 и чл. 32 от Закона за облагане на доходите на физическите лица се използва като мерило за обема на съответната дейност, а не за индикация на стойността на притежавано от данъчно задълженото лице имущество.