Вид на акта
особено мнение по решение
Дата
08-10-2002 г.
Към дело

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията Живан Белчев по к.д. № 7/2002 г.

 

Подписвам решението с особено мнение предвид следните съображения:

1. Разпоредбата на чл.33, ал.5 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) противоречи на чл.60, ал.1 от Конституцията, тъй като данъците се определят само според доходите и имуществата на лицата, а не и с въвеждането на “кв. м. брутна площ на съответния обект” като измерител на дохода.

В закона липсва определение на понятието “кв.м. брутна площ на съответния обект”.

Даже и да се приеме, че не е елемент на имуществения данък, понятието “брутна площ”, върху която се осъществяват дейностите по чл.31 и чл.32 ЗОДФЛ, се използва за мерило на обема на съответната дейност. А след като се използва като мерило на обема на съответната дейност, то това понятие служи като един от показателите при определяне на прекия подоходен данък, какъвто е патентният данък.

Брутната площ на съответния обект не може да се свърже по никакъв начин с доходите на лицата, които следва да се облагат по ЗОДФЛ.

Очевидно в този случай нормата на чл.33, ал.5 ЗОДФЛ не отговаря на конституционните принципи за законоустановеност на данъчните задължения, визирани в чл.60, ал.1 и 2 и чл.84, т.3 от Конституцията.

2. Разпоредбата на чл.33, ал.5 ЗОДФЛ не съответства на конституционния принцип за еднакви правни условия за стопанска дейност на физическите и юридическите лица, залегнал в чл.19, ал.2 от Конституцията.

Данъчното облагане е едно от условията, което осигурява и гарантира равни условия за стопанска дейност. Принципът за равноправие пред закона е бил предмет на разглеждане в редица решения на Конституционния съд.

Разглежданата разпоредба създава неравноправие между данъчните субекти.

В конкретния случай показателят “кв. м. брутна площ на съответния обект” не би могъл да бъде относим към обема на очаквания доход, защото не винаги от по-голям обект се очаква да се получи по-голям доход и обратно. (Пример: ателие за търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали, т.е. “Златарско ателие” и ателие за дърводелски или тапицерски услуги.)

3. При липсата на законно определение на понятието “кв.м. брутна площ на съответния обект” се създават условия за различни тълкувания на това понятие от страна на данъчните администрации по места, което води, от друга страна, и до създаване на условия за корупция.

 

                                                                          Съдия: Живан Белчев