Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
57 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Оспорване законността на избора на народната представителка Ирена Иванова Маринова – Варадинова

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 17

Разпоредбата на чл.120, ал.1 от Конституцията възлага на съдилищата да осъществяват контрол за законност на актовете и действията на административните органи. Изборната администрация не е изключена от този контрол. В една правова държава – чл.4, ал.1 от основния закон, съдебните актове са задължителни за страните по делото и се ползват със силата на пресъдено нещо. С оглед на това решенията на Върховния административен съд, с които са отменени и обявени за нищожни актове на Районната избирателна комисия и Централната избирателна комисия, са задължителни за тези органи и подлежат на изпълнение. Неизпълнението на съдебните решения от изборната администрация може да ангажира само отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконни действия на нейни органи спрямо засегнатите лица – чл.7 от Конституцията. Това неизпълнение обаче не може да доведе до незаконност на избора на Ирена Маринова – Варадинова. Следва да се има предвид, че в деня на изборите – 17.06.2001 г., същата фигурира както като водач на кандидатската листа на коалиция НДСВ, така и в изборната бюлетина в 18. многомандатен избирателен район – Разград. Така е спазена разпоредбата на чл.74, ал.2 ЗИНП, според която е необходима идентичност на имената и подреждането на лицата в кандидатската листа и изборната бюлетина. Ирена Маринова – Варадинова отговаря на изискванията за народен представител по чл.65, ал.1 от Конституцията. Тя е включена в предизборната листа по предвидения в Закона за избиране на народни представители ред – по волята и чрез надлежно искане на централното ръководство на Коалиция НДСВ. Това е станало в срока по чл. 48, ал.5, изр. последно ЗИНП. Бюлетината с нейното име е получила необходимия вот на избирателя в съответствие с разпоредбата на чл. 87, ал .2, т. 1 ЗИНП. Това се отнася и за гласувалите в чужбина български граждани, видно от писмо № 55-00-31 от 11.07.2001 г. на Министерството на външните работи. Ето защо същата е обявена правилно от ЦИК за избрана за народен представител от коалиция НДСВ.