Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
02-10-2001 г.
Към дело

 

Особено мнение на съдията Георги Марков

С ъдилищата са призвани да осъществяват контрол за законност на актовете и действията на административните органи – чл.120, ал.1 от Конституцията. В една правова държава – чл.4, ал.1 от основния закон, съдебните актове са задължителни за страните по делото и се ползват със силата на пресъдено нещо. С оглед на това решенията на ВАС, с които са отменени и обявени за нищожни актове на РИК и ЦИК, са задължителни за тези органи и подлежат на изпълнение.

Нищожността на решенията на РИК и на ЦИК, с които е анулирана регистрацията на Венцеслав Димитров и вместо него е регистрирана като водач на листата на коалиция НДСВ Ирена Маринова – Варадинова, е обявена от ВАС с влезли в сила съдебни решения. Това означава, че тези актове на изборната администрация не са породили никакви правни последици. Такава е отличителната черта на нищожните от унищожаемите административни актове.

С оглед на изложеното практически в сила е първоначалното решение на РИК – Разград под № 29 от 16.05.2001 г., с което като водач на листата на коалиция НДСВ в 18. многомандатен избирателен район – Разград е регистриран Венцеслав Димитров. Поради това именно той е трябвало да бъде вписан в изборната бюлетина на тази коалиция, а не Ирена Маринова – Варадинова.

Нарушен е чл.74, ал.2 ЗИНП, според който е необходима идентичност на имената и подреждането на лицата в кандидатската листа и изборната бюлетина.

Следва да се има предвид, че изборната администрация е нарушила и Решение № 10/97 г. по к.д. № 14/97 г. на Конституционния съд. С това решение, което е задължително за всички органи в страната, се приема, че качеството на едно лице като сътрудник на ДС следва да се определя само във връзка с наличието на безспорни доказателства за съзнателно доставяне на информация. Справочната картотека сама по себе си не е такова доказателство, защото картотекирани и регистрирани са били не само действащите сътрудници, но и лица, подготвяни за вербовка, както и лица, чиято вербовка не се е състояла (чл. 50 от Инструкцията за оперативния отчет на ДС – I - 20/ 20.01.78 г.). Ето защо Венцеслав Димитров не може да се счита за сътрудник на ДС и няма законово основание за оттеглянето му като водач от листата от страна на коалиция НДСВ, тъй като не фигурира в доклада по чл.6, ал.2, т.1, 5 и 7 ЗДДБДСБРУГЩ, както изисква чл.48, ал.5 ЗИНП.