Вид на акта
решение
Дата
02-10-2001 г.
Към дело

 

 

РЕШЕНИЕ № 17
София, 2 октомври 2001 г.

конституционно дело № 13/2001 г.
съдия-докладчик Георги Марков

(Обн., ДВ, бр. 87 от 9 октомври 2001 г.)

С ъ с т а в: Христо Данов – председател, Георги Марков – докладчик, Димитър Гочев, Тодор Тодоров, Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова, Маргарита Златарева, Васил Гоцев, Людмил Нейков, Румен Янков, Живан Белчев, Пенка Томчев

Делото е образувано на 4.07.2001 г. по искане на 57 народни представители от XXXIX Народно събрание. Иска се Конституционният съд да се произнесе по спора за законността на избора на народната представителка Ирена Иванова Маринова – Варадинова. Същата е обявена за избран депутат в XXXIX Народно събрание от коалиция “Национално движение Симеон Втори” в 18 . многомандатен избирателен район - Разград. Въпросните народни представители подкрепят искането на Венцеслав Асенов Димитров, отправено до тях по реда и в сроковете на чл.112 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) - ДВ, бр. 37/2001 г.

С определение от 9.07.2001 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане по същество. Със същото определение като заинтересувани страни по делото са конституирани Народното събрание, Министерският съвет, Върховният административен съд (ВАС), Централната избирателна комисия (ЦИК), коалиция “Национално движение Симеон Втори” (НДСВ), Ирена Иванова Маринова – Варадинова и Венцеслав Асенов Димитров.

На 5.07.2001 г. е постъпило искане със същия предмет и от Общото събрание на ВАС, по което е образувано конституционно дело № 14/2001 г.

С определение от 12.07.2001 г. и това искане е допуснато за разглеждане по същество. Поради идентичността на двете дела и необходимостта от постановяване на общо решение с определението к.д. № 14/2001 г. е присъединено към к.д. № 13/2001 г.

Искателите поддържат, че изборът на Ирена Маринова – Варадинова е извършен в нарушение на чл.48, ал.5 и чл.74, ал.2 ЗИНП, както и на Решение № 10/1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/97 г. (обн., ДВ, бр.89/97 г.).

По делото са постъпили становища от ЦИК и Венцеслав Димитров.

ЦИК поддържа, че исканията са неоснователни, тъй като изборите за парламент се произвеждат по пропорционалната избирателна система с изборни листи на партии и коалиции съгласно ЗИНП. С оглед на това участник в изборния процес е съответната политическа сила и от нея зависи колко и кои ще са регистрираните кандидати за народни представители. Предвид изложеното отделни физически лица не са участници в изборния процес на самостоятелно основание и не са легитимирани да оспорват действията на изборната администрация.

Венцеслав Димитров се позовава на редица решения на ВАС, с които са отменени и обявени за нищожни актовете на изборната администрация. В резултат на тях той е следвало да бъде регистриран като водач на изборната листа на НДСВ в 18. многомандатен избирателен район - Разград, а не Ирена Маринова – Варадинова.

Конституционният съд, след като обсъди съображенията, развити в исканията, становищата на страните и приложените към делото доказателства, прие следното:

Първоначално за водач на предизборната листа на коалиция НДСВ за изборите на 17.06.2001 г. в 18. многомандатен избирателен район – Разград, районната избирателна комисия (РИК) е регистрирала Венцеслав Димитров (Решение № 29/16.05.2001 г.).

С Решение № 90 от 9.06.2001 г. РИК е анулирала регистрацията на същия на основание чл.48, ал.5 ЗИНП (поради данни в картотеката за сътрудничество с бившата Държавна сигурност) по искане на коалиция НДСВ и на негово място е регистрирала посочената Ирена Маринова – Варадинова. Същевременно ЦИК с Решение № 330/13.06.2001 г. е оставила без разглеждане жалбата на Венцеслав Димитров срещу решението на РИК.

Върховният административен съд с Решение № 4421/2001 г. от 15.06.2001 г. по адм. д. № 4806/2001 г. е отменил това решение на ЦИК и е обявил за нищожно решението на РИК – Разград за анулиране регистрацията на Венцеслав Димитров в кандидатската листа.

ВАС вече се е бил произнесъл с Решение № 4270 от 13.06.2001 г. по адм.д. № 4623/2001 г., обявявайки за нищожно Решение № 288 от 5.06.2001 г. на ЦИК, според което данни за сътрудничество с бившата Държавна сигурност (ДС) за дадено лице могат да се установяват чрез удостоверение от комисията по досиетата.

В изпълнение на съдебния акт РИК е взела Решение № 131 от 16.06.2001 г., съгласно което Венцеслав Димитров следва отново да бъде регистриран като водач на предизборна листа на коалиция НДСВ. Същият ден ЦИК с Решение № 345 от 16.06.2001 г. е отменила изцяло решението на РИК. В резултат на това в деня на изборите в 18. многомандатен избирателен район - Разград, в изборната бюлетина на коалиция НДСВ фигурира името на Ирена Маринова – Варадинова. Поради това и с Решение № 348 от 20.06.2001 г. на ЦИК (ДВ, бр.56/2001 г.) същата е обявена за избрана за народен представител от коалиция НДСВ в този избирателен район.

Междувременно предишния ден – 19.06.2001 г. с Решение № 4598/2001 г., постановено по адм.д. № 4908/2001 г., ВАС е обявил за нищожно решението на ЦИК под № 345 от 16.06.2001 г. в частта, с която е отменено Решение № 131/16.06.2001 г. на РИК.

Разпоредбата на чл.120, ал.1 от Конституцията възлага на съдилищата да осъществяват контрол за законност на актовете и действията на административните органи. Изборната администрация не е изключена от този контрол. В една правова държава – чл.4, ал.1 от основния закон, съдебните актове са задължителни за страните по делото и се ползват със силата на пресъдено нещо. С оглед на това решенията на ВАС, с които са отменени и обявени за нищожни актове на РИК и ЦИК, са задължителни за тези органи и подлежат на изпълнение.

Неизпълнението на съдебните решения от изборната администрация може да ангажира само отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконни действия на нейни органи спрямо засегнатите лица – чл.7 от Конституцията. Това неизпълнение обаче не може да доведе до незаконност на избора на Ирена Маринова – Варадинова. Следва да се има предвид, че в деня на изборите – 17.06.2001 г., същата фигурира както като водач на кандидатската листа на коалиция НДСВ, така и в изборната бюлетина в 18. многомандатен избирателен район – Разград. Така е спазена разпоредбата на чл.74, ал.2 ЗИНП, според която е необходима идентичност на имената и подреждането на лицата в кандидатската листа и изборната бюлетина.

Ирена Маринова – Варадинова отговаря на изискванията за народен представител по чл.65, ал.1 от Конституцията. Тя е включена в предизборната листа по предвидения в ЗИНП ред – по волята и чрез надлежно искане на централното ръководство на Коалиция НДСВ. Това е станало в срока по чл.48, ал.5, изр. последно ЗИНП. Бюлетината с нейното име е получила необходимия вот на избирателя в съответствие с разпоредбата на чл.87, ал.2, т.1 ЗИНП. Това се отнася и за гласувалите в чужбина български граждани, видно от писмо № 55-00-31 от 11.07.2001 г. на Министерството на външните работи. Ето защо същата е обявена правилно от ЦИК за избрана за народен представител от коалиция НДСВ.

Такава е и волята на партийната коалиция, която е издигнала Ирена Варадинова за кандидат за народен представител. Според Решение №1/1994 г. по к.д. № 22/93 г. на Конституционния съд политическите партии и коалиции са субекти на правото да издигат кандидатури и да правят промени в предизборните листи. Коалиция НДСВ е поискала анулиране на водача на листата и по-късно не е заявила друга воля по този въпрос.

С оглед на изложеното и на основание чл.149, ал.1, т.7 от Конституцията Конституционният съд

Р Е Ш И:

Отхвърля исканията на 57 народни представители от XXXIX Народно събрание и на Общото събрание на Върховния административен съд за обявяване за незаконен избора на Ирена Иванова Маринова – Варадинова, определена за избран народен представител с решение на ЦИК № 348 от 20.06.2001 г. в XXXIX Народно събрание от коалиция “Национално движение Симеон Втори” в 18. многомандатен избирателен район - Разград.

 
особено мнение и становище по решение: