Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 47, чл. 43, ал. 2, последното изречение, чл. 50, ал. 4 и чл. 51, ал. 2, чл. 133, чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 от Гражданския процесуален кодекс

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 4

В контекста на разпоредбата на чл. 280, ал. 1 ГПК същественият въпрос, който се съдържа в материалния или процесуалния закон, трябва да има принципно основополагащо значение за правото, а не само за конкретния спор. Този извод произтича от характеристиката на касационната инстанция като съд основно по правото, а не по съществото на спора, и от функцията й да унифицира правоприлагането по принципните въпроси с еднаквото третиране на аналогичните гражданскоправни казуси съгласно чл. 124 от Конституцията. Определянето на материалния или процесуалния въпрос, разрешен с обжалваното въззивно решение като „съществен”, ограничава достъпа до касационно обжалване. При такова развитие на уредбата решаването на всеки правен въпрос, който е от значение за изхода по конкретно дело, независимо от това, дали има принципно значение за правото, е основание за достъп до касационно обжалване при наличие на някои от останалите критерии за неговото допускане.