Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 47, чл. 43, ал. 2, последното изречение, чл. 50, ал. 4 и чл. 51, ал. 2, чл. 133, чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 от Гражданския процесуален кодекс

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 4

Обявява за противоконституционен чл. 280, ал. 1 в частта относно думата “съществен” от Гражданския процесуален кодекс (изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.).

Отхвърля искането на омбудсмана на Република България за обявяване за противоконституционни: чл. 47; чл. 43, ал. 2, последно изречение; чл. 50, ал. 4; чл. 51, ал. 2; чл. 280, ал. 1 в останалата му част; чл. 284, ал. 3; чл. 288 всички (редакция ДВ, бр. 59 от 2007 г.) и чл. 133 (изменен и допълнен, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) от същия кодекс.