Вид на акта
особено мнение по решение
Дата
16-06-2009 г.
Към дело
4/2009

ОСОБЕНО МНЕНИЕ 
на съдиите Димитър Токушев, Георги Петканов, Евгени Танчев и Красен Стойчев по к.д. № 4 от 2009 г. в частта му относно разпоредбата на чл. 288 ГПК

Подписваме решението по к.д. № 4/2009 г. с особено мнение относно въпроса, дали чл. 288 ГПК противоречи на чл. 56 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията. Считаме, че в частта му, в която се въвежда изискването състав от трима съдии да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване в закрито заседание, текстът трябва да бъде обявен за противоконституционен. Правораздаването, в т.ч. и касационното обжалване, трябва да бъде справедливо и страните да имат право на информирано участие в производството. Провеждането на закрито заседание в случая не дава достатъчно гаранции в тази насока. В още по-голяма степен това ще важи за случая, когато страната е изправена пред възможността да й бъде отказано разглеждане по същество в рамките на касационното обжалване и определението за този отказ не подлежи на обжалване. Законът обаче ги лишава от тази възможност. Съображението, че така ще се затрудни съставът на Върховния касационен съд, не може да бъде споделено, защото няма по-висша ценност от гарантирането на правото на защита. Чл. 122, ал. 1 от Конституцията разпорежда, че гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса. Още повече в рамките на заседанието по допустимостта на касационното обжалване ще трябва да се обсъждат такива въпроси, свързани с точното прилагане на закона или за развитие на правото, ще се обсъждат параметрите на констатирани противоречия в практиката на Върховния касационен съд или пък на противоречиви въпроси на различни съдилища по един и същи въпрос.Провеждането на открито заседание по допустимостта на касационното обжалване ще преодолее представата, че на допускането на дадено дело до касационно обжалване се гледа единствено като на средство за осигуряване функционирането на системата на правораздаването като цяло или за развитието на правото, но не и за защита на конкретен интерес и за осъществяване на правораздаване по конкретен спор.

Конституционни съдии: Димитър Токушев, Георги Петканов,
Евгени Танчев и Красен Стойчев