Вид на акта
Определение
Дата
07-05-2009 г.
Към дело
4/2009

Определение

София, 07 май 2009г.

Конституционният съд в състав:

Председател:

Румен Янков

Членове:

Васил Гоцев
Димитър Токушев
Людмил Нейков
Благовест Пунев
Емилия Друмева
Красен Стойчев
Владислав Славов
Снежана Начева
Евгени Танчев
Георги Петканов
при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 07.05.2009 г. конституционно дело № 4/2009 г., докладвано от съдията Янков.Делото е образувано на 24.04.2009 г. по искане на омбудсмана на Република България, който е оспорил три групи разпоредби от действащия Граждански процесуален кодекс, съкратено ГПК, за това че са противоконституционни:А. Член 47 и свързаните с него разпоредби на чл. 43, ал. 2, последно изречение; чл. 50, ал. 4 и чл. 51, ал. 2 ГПК, всичките с редакция ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. - противоречие с чл. 6, ал. 2; чл. 56; чл. 121, ал. 1 и 122, ал. 1 от Конституцията.Б. Член 133 ГПК (Изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 2008 г.) - противоречие с чл. 56 и 121, ал. 2.В. Член 280, ал. 1; чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 ГПК също редакция ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. – противоречие с чл. 56; чл. 119 и чл. 124.Всичките изброени разпоредби са в сила от 1.03.2008 г.За тях в различни аспекти омбудсманът твърди:Нарушават правото на защита на гражданите, равенството им пред закона и в съдебния процес. Втората разпоредба наред с това, нарушава общото право на защита и е пречка да бъде установена истината. За разпоредбите, които се отнасят до касационното производство твърди, че съчетават правораздавателна и тълкувателна дейност на съдебната инстанция, което съчетание противоречи на Конституцията.Няма спор, че гражданският процес регулира обществени отношения, които имат пряка връзка с правата и свободите на гражданите. От тази гледна точка искането се вписва в правомощията на омбудсмана по чл. 150, ал. 3 от Конституцията.Като заинтересовани страни следва да бъдат конституирани Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите в България, Съюза на съдиите в България.Като изхожда от изложеното и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционнен съд, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 47; чл. 43, ал. 2, последно изречение; чл. 50, ал. 4; чл. 51, ал. 2; чл. 280, ал. 1; чл. 284, ал. 3, т. 1; чл. 288 (ДВ, бр. 59 от 2007 г.) и чл. 133 (изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 2008 г.) от Гражданския процесуален кодекс, всичките в сила от 1.03.2008 г.Конституира като заинтересовани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите в България.Препис от определението да се изпрати на заинтересованите страни, за да вземат становище по него в срок от четиринадесет дни.

 


Председател: Румен Янков