Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
петдесет и един народни представители от 41-вото Народно събрание

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Конституционният съд с Решение № 11/2010 г. по к.д.№ 13/2010 г. се е произнесъл за правната природа и предмета на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и за отношението му с Конституцията. Предмет на правилника могат да бъдат само неуредени в Конституцията въпроси, отнасящи се до организацията и дейността на Народното събрание. Правните последици на отхвърленото предложение за гласуване на недоверие или на гласувано доверие на правителството са съществена част от конституционните институти “вот на недоверие” и “вот на доверие”. Те не се отнасят нито до организацията, нито до дейността на Народното събрание и са предмет на уреждане само от Конституцията. По недопустим начин чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание променя същностни характеристики на два самостоятелни института – вот на недоверие и вот на доверие, деформира ги и нарушава конституционно установения баланс между законодателната и изпълнителната власт.