Докладчик
Благовест Пунев
Подател на искането
54 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на чл. 12; чл.13; чл. 14; чл. 20, чл. 46; чл. 47; чл. 50; чл. 60; 167; 3 от Закона за Сметната палата, а оттук и на целия Закон за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 98/2010 г.)

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 5

Независимо от уредбата на предхождащите два закона, избраният от тях вариант на Сметна палата като колективен орган не предопределя, че той е задължителният и съобразен с чл. 91, ал. 1 от Конституцията модел на орган за одитиране на публичните финанси. Щом като на законодателя е предоставено по овластяване от Конституцията определяне на състава, мандатността на членовете и техния брой, структурата на Сметната палата и правомощията й, въпрос на управленска концепция е да се избере и различен от съществуващия според отменените закони за Сметната палата модел на нейната организация и дейност. Тази концепция намира израз в определена законодателна целесъобразност, която сама по себе си не подлежи на контрол за конституционност. При очертаната концептуална несъвместимост между предходната и настоящата уредба относно компонентите на мандата и съотношението между правомощията на Сметната палата и нейното ръководство не е възможно да се изчака изтичането на мандата на избраните при действието на отменения Закон за Сметната палата председател и членове на този орган, тъй като последният при запазване на статуквото не би могъл да функционира в условията на новата организация, правомощия и ред за дейност, уредени с действащия закон. На практика това би означавало не само да се запази до изтичане на мандата действащият състав на Сметната палата, но и да се отложи прилагането на закона, който променя структурата и функционирането на този орган до настъпването на посочения момент, както и реализацията на управленската концепция за неговото реформиране.Интерпретирано по този начин, предсрочното прекратяване на мандата на предишната Сметна палата не е произволна промяна, тъй като в разглежданата хипотеза тя е насочена към надлежното осъществяване на променените функции на този орган и постигане на ефективност на реформите в одита на публичните финанси. В този контекст предсрочното прекратяване на мандата на Сметната палата с оспорения § 3 от ПЗР на ЗСмП е съобразено с принципа на правовата държава и върховенството на правото.