Вид на акта
Определение
Дата
17-02-2011 г.
Към дело
1/2011

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 17 февруари 2011 г.
по конституционно дело № 1 от 2011 г., докладвано от съдията Благовест Пунев

Конституционният съд в състав: председател – Евгени Танчев, и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова, разгледа в закрито заседание на 17 февруари 2011 г. конституционно дело № 1/2011 г., докладвано от съдията Благовест Пунев.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Делото е образувано на 24.01.2011 г. по искане на 54 народни представители от 41-вото Народно събрание. С него се иска да бъде установена противоконституционността на чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 20, чл. 46, чл. 47, чл. 50, чл. 60 и § 3 от Закона за Сметната палата – ЗСмП, (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.) и поради основното им значение за целия закон и противоконституционността на същия като цяло.
В искането се поддържа, че оспорените текстове противоречат на чл. 4, ал. 1 и чл. 91, ал. 1 от Конституцията, които визират принципа на правовата държава и Сметната палата като колегиален, а не едноличен орган за контрол върху изпълнението на бюджета, избиран като такъв от парламента. С разпоредбите на чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 20, чл. 46, чл. 47, чл. 60 ЗСмП Сметната палата се трансформира от колективен в недопустим от конституционно гледище едноличен орган от типа на “генерален одитор”. Осъществяването на тази промяна се аргументира от вносителя на искането със замяната на 11 члена на този орган по отменената уредба със състав от председател и двама заместник-председатели, избирани от Народното събрание (двамата заместници само по предложение на председателя), както и със значително разширените правомощия на последния по ръководство на цялостната дейност на палатата, които той упражнява еднолично. Поради това според вносителя оспорените текстове противоречат на чл. 91, ал. 1 от Конституцията.
Относно § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗСмП в искането се поддържа, че той противоречи на принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Това противоречие се обосновава с характеристиката на Сметната палата на конституционен орган, чийто състав от 11 члена по отменената уредба с мандат от 9 години е предсрочно прекратен извън основанията за такова прекратяване, предвидени в закона – чл. 12 ЗСмП (отм.).
Като противоречащ на чл. 4, ал. 1 от Конституцията с искането се оспорва и чл. 50 ЗСмП и се твърди, че с предоставеното с този текст правомощие на председателя с одитния доклад да поиска освобождаване от длъжност на лице, което носи управленска отговорност и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати нарушения на закон или не са изпълнени дадени от Сметната палата препоръки, се надхвърлят правомощията на одитния орган. С това според вносителя се създават възможности за злоупотреба, тъй като одитираните организации са държавни органи, някои от тях с конституционен статут, при които са предвидени чрез изрична уредба редът и условията за тяхното отстраняване, докато с чл. 50 ЗСмП се установяват нови, непредвидени в Конституцията основания за започване на такива процедури.
Поради това се иска от Конституционния съд да установи противоконституционността на чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 20, чл. 46, чл. 47, чл. 50, чл. 60 ЗСмП и § 3 от ПЗР на същия закон, като с оглед на тяхната противоконституционност се обяви и тази на целия Закон за Сметната палата.
Производството е във фазата по допустимостта на искането.
Съдът констатира, че е сезиран от легитимен субект на инициатива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията – повече от изискуемия брой от 1/5 от народните представители на 41-вото Народно събрание. Искането е с предмет установяване на противоконституционност на законови разпоредби, което е в правомощията на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и следва да се допусне за разглеждане по същество.
С оглед на предмета на конституционното производство Съдът счита, че като заинтересувани страни по делото следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, министърът на финансите, Висшият съдебен съвет, Институтът на вътрешни одитори и Институтът на дипломирани експерт счетоводители.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от ЗКС Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска до разглеждане по същество искането на 54 народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване противоконституционността на чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 20, чл. 46, чл. 47, чл. 50, чл. 60 от Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.) и § 3 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон, както и противоконституционността на целия Закон за Сметната палата.
Конституира като заинтересувани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра на финансите, Висшия съдебен съвет, Института на вътрешни одитори и Института на дипломирани експерт счетоводители, на които да се изпратят преписи от искането и определението с възможност в 20-дневен срок да представят писмени становища и доказателства.
На вносителя да се изпрати препис от определението с възможност да представи доказателства и допълнителни съображения по искането си.

Председател: Евгени Танчев